Protecció d'espais Fluvials - Inundabilitat

A Catalunya, l'organisme encarregat de la planificació i gestió de l'aigua és l'ACA.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de la planificació i la gestió de l’aigua d’acord amb els principis bàsics de la Directiva marc de l’aigua. Creada l’any 2000, l’ACA impulsa el seu pla d’acció per garantir, ara i en el futur, l’abastament, la disponibilitat d’aigua i la seva qualitat en origen (aigües subterrànies i superficials). Aquest pla d’acció també impulsa el sanejament de les aigües residuals i la protecció i conservació de les masses d’aigua i dels ecosistemes associats.

Per a més informació es pot consultar la web de l'ACA al següent ENLLAÇ.

 

ZONIFICACIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS

DELIMITACIÓ DE ZONES INUNDABLES:

La delimitació de zones inundables es fa d’acord al RDPH, i en concret, d’acord amb l’establert al seu article 9.2. A partir de les delimitacions tècniques de zones inundables, cal identificar els següents espais fluvials:

  • Delimitació de les zones inundables associades a les avingudes d'aigua i en funció del seu període de retorn:   

                      - Alta probabilitat d’inundació ( 10 anys )
                      - Mitja probabilitat d’inundació ( 100 anys )
                      - Baixa probabilitat d'inundacions ( 500 anys )

  • Via d’intens desguàs (VID): zona per la que passaria l’avinguda de 100 anys de període de retorn sense produir una sobreelevació superior a 0,3 m, respecte a la cota de la làmina d’aigua que es produiria amb aquesta mateixa avinguda considerant tota la plana d’inundació existent. La sobreelevació anterior pot reduir-ser, a criteri de l’organisme de conca, fins a 0,1 m quan l’increment de la inundació pugui produir greus perjudicis o augmentar-se fins a 0,5 m en zones rurals o quan l’increment de la inundació produeixi danys reduïts.
  • Zona d’inundació greu (ZIG): zona inundable per a un període de retorn de 100 anys amb més d’1 m d’altura d’aigua, més d’1 m/s de velocitat o en la que el producte de les dues sigui major de 0,5 m2 /s.
  • Delimitació de la zona de flux preferent (ZFP): unió de la zona constituïda per la via d’intens desguàs (VID) i la zona en la que es poden produir greus danys sobre les persones i els béns o zona d’inundació greu (ZIG).

DELIMITACIÓ DE ESPAIS FLUVIALS:

D’acord amb les definicions incloses al RDPH i a partir de les delimitacions tècniques de zones inundables, s’efectuen les delimitacions dels següents espais fluvials:

  • Domini públic hidràulic estimat (DPH): associat a lleres de corrents naturals, contínues o discontínues. Es delimita a partir de la màxima crescuda ordinària (MCO), associada a la mitja de màxim cabals anuals en règim natural produïts durant deu anys consecutius i que pot assimilar-se, a l’àmbit de la península ibèrica, al cabal punta associat a l’avinguda de 2,33 anys de període de retorn. A més, es tenen en compte informacions històriques, geomorfològiques, fotogràfiques, ecològiques i hidràuliques. Són terrenys de titularitat pública, per tant no es permet cap ús llevat dels associats a la preservació ambiental i del règim de corrent.
  • Zona de servitud (ZS): franja lateral de 5 m d’ample a partir del DPH, situada a cada costat de la llera. Són terrenys de titularitat privada però d’ús públic.
  • Zona de policia (ZP): franja lateral de 100 m d’ample a partir del DPH, situada a cada costat de la llera. Es pot ampliar fins recollir la zona de flux preferent.

Per saber els àmbits dels espias fluvials i les zones inundables a l'àmbit del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet es pot consultar el visor cartogràfic de l'ACA en el següent ENLLAÇ.