Programa d'ajudes a les actuacions de rehabilitació

 

Objecte de la convocatòria

Actualment hi ha a disposició de les comunitats de propietaris una convocatòria de concessió d'ajuts per a edificis que provenen dels fons NEXT GENERATION EU on es contempla diversos programes als quals poder acollir-se.

El Pla Metropolità de l’Habitatge de Rehabilitació de d’habitatges (PMRH) es un instrument estratègic per a l’impuls de la rehabilitació amb els següents objectius:

 • Millorar l'eficiència energètica
 • La integració de fonts d'energia renovables
 • La millora de la conservació i de la seguretat de utilització
 • La digitalització més gran dels edificis,
 • La lluita contra la pobresa energètica
 • La renovació i millora dels habitatges en entorns residencials
 • La reducció de les desigualtats socials dels barris més vulnerables.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les establertes al Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre i la posterior Modificació Bases reguladores - RD 903/2022, 25 Octubre.

 Terminis

Del 2 de maig de 2022 fins el 30 de juny de 2026, inclòs.

*Cal tenir en compte:

 • Les actuacions objecte de finançament han d’estar finalitzades abans del 30 de juny de 2026.
 • La documentació acreditativa de la finalització de les actuacions ha der ser aportada amb anterioritat al 31 de desembre de 2026.

 Qui pot beneficar-se dels ajuts?

 • Comunitats de propietaris, o agrupacions de comunitats de propietaris.
 • Propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera i d'edificis existents de tipologia residencial col·lectiva.
 • Empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis o cooperatives.

 Qui ha de tramitar la sol·licitud dels ajuts?

El/la tècnic/a competent o bé, en el cas que existeixi, l'agent o gestor de rehabilitació a través del seu tècnic competent.

La modalitat de tramitació és telemàtica, a través del web www.cmh.cat

Cal que el tècnic competent sol·liciti prèviament l'alta com a usuari de l'aplicatiu de gestió en el següent FORMULARI D'ALTA habilitat a tal efecte.

Altres qüestions d’interès

·      L’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és subvencionable si no es pot recuperar

·      Són deduïbles a l’IRPF part dels costos de les obres

·      L’import de la subvenció NO es grava a l’IRPF

·      Convocatòria amb concurrència no competitiva: El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds completes, fins a exhaurir la partida pressupostaria indicada.

Finançament

Com a comunitat de propietaris, podeu demanar un crèdit a la vostra entitat financera o a l’Institut Català de Finances per pagar a terminis la inversió no subvencionada.

Institut Català de Finances

93 342 84 22

consultes@icf.cat

De dilluns a dijous de 9h a 14h i de 16h a 18h, divendres de 9h a 14h

 

CONSULTES SOBRE LA ITE

Òrgan competent

Agencia de l’Habitatge

Carrer de la Diputació, 92 08015 Barcelona

93 228 72 00

http://agenciahabitatge.gencat.cat

 Requisits

La ITE és obligatòria en els següents supòsits:

·      Tots els edificis d’habitatges abans dels 45 anys d’antiguitat.

·      Si l'edifici o habitatges de l'edifici s'han d'acollir a ajuts públics per al foment de la rehabilitació

Qui és el responsable d'encarregar la ITE

L'obligació de sotmetre els edificis d'habitatges a la inspecció tècnica correspon a la propietat. En el cas d'edificis en règim de propietat horitzontal, aquesta obligació correspon a la comunitat de propietaris.

El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica és a càrrec de les persones propietàries de l'edifici.

Tècnics competents per a realitzar la ITE

La ITE l'ha de dur a terme un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer de l'edificació o graduat en ciències i tecnologies de l'edificació col·legiat.

 

Programa A: ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de BARRI

Requisits específics a complir:

 • Pertànyer als Entorns Residencials de Rehabilitació Programada ERRP delimitats
 • Complir amb els requisits establerts a l'article 11 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre)
 • Disposar de l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE)
 • Les actuacions a executar han de comptar amb l'acord de la comunitat de propietaris d'acord amb les majories exigides al llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a drets reals
 • Executar les obres amb llicència o autorització municipal vigent al llarg de la totalitat de l’execució de les obres

 *Es pot comprovar si un edifici es situa a un dels ERRP, o bé pertany a la resta del territori metropolità, amb el VISOR.

 Quines actuacions es subvencionen?

Totes les actuacions de millora o rehabilitació d’edificis d’ús predominant residencial d’habitatge, sempre que s’obtingui:

 • Reducció mínima de 30 % del CONSUM D’ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE
 • Reducció mínima del 25 % de la DEMANDA ENERGETICA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

*Es podran subvencionar aquelles actuacions realitzades a partir de febrer de 2020

*A les actuacions subvencionables s’inclouen:

 • Despeses inherents al desenvolupament de les actuacions
 • Honoraris dels professionals intervinents
 • Despeses de redacció de projectes i direcció de la obra
 • Certificats i informes tècnics
 • Despeses derivades de la tramitació administrativa
 • No es consideren despeses subvencionables les corresponents a llicencies, taxes, imposts o tributs.

 *Millores en accessibilitat (ascensor): en el cas que el seu edifici no disposi d’ascensor i la comunitat decideixi col·locar-lo, el cost es podrà incloure a la sol·licitud.

Així, es consideraran protegibles totes les obres (incloses les de conservació, accessibilitat, etc) que s'executin en el marc del projecte dels edificis objecte de l'actuació sempre que en el conjunt de les actuacions s'assoleixin aquets requisits acreditats d'eficiència energètica establerts.

 Import de la subvenció.

* En el cas de situacions de vulnerabilitat econòmica els propietaris/ries podran sol·licitar un ajut addicional que podrà arribar fins al 100 % del cost i on el Consorci instarà assentament de l’ajuda percebuda al registre de la propietat.

** És obligatori retirar l’amiant de l’edifici: en aquest supòsit es podrà incrementar 12.000 € per edifici i per edificis de més de 12 habitatges fins un màxim de 1.000 € per habitatge.

 

Simulador energètic

Si vols conèixer quines actuacions de rehabilitació del vostre edifici us permetrien aprofitar les subvencions Fons Next Generation teniu a la vostra disposició el SIMULADOR ENERGÈTIC.

Les simulacions són merament informatives i basades en estimacions genèriques. Per disposar d’estudis adaptats a la realitat del vostre edifici, cal que un tècnic qualificat us assessori professionalment.

  

Programa B: ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell d'EDIFICI

 Requisits específics a complir:

 • Complir amb els requisits establerts a l'article 32 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre)
 • No pertànyer a cap dels Entorns Residencials de Rehabilitació Programada ERRP delimitats
 • Disposar de l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE)
 • Les actuacions a executar han de comptar amb l'acord de la comunitat de propietaris d'acord amb les majories exigides al llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a drets reals
 • Executar les obres amb llicència o autorització municipal vigent al llarg de la totalitat de l’execució de les obres

 *Es pot comprovar si un edifici es situa a un dels ERRP, o bé pertany a la resta del territori metropolità, amb el VISOR.

 Quines actuacions es subvencionen?

Totes les actuacions de millora o rehabilitació d’edificis d’ús predominant residencial d’habitatge, sempre que s’obtingui:

 • Reducció mínima de 30 % del CONSUM D’ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE
 • Reducció mínima del 25 % de la DEMANDA ENERGETICA ANUAL GLOBAL DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

*Es podran subvencionar aquelles actuacions realitzades a partir de febrer de 2020

*A les actuacions subvencionables s’inclouen:

 • Despeses inherents al desenvolupament de les actuacions
 • Honoraris dels professionals intervinents
 • Despeses de redacció de projectes i direcció de la obra
 • Certificats i informes tècnics
 • Despeses derivades de la tramitació administrativa
 • No es consideren despeses subvencionables les corresponents a llicencies, taxes, imposts o tributs.

 *Millores en accessibilitat (ascensor): en el cas que el seu edifici no disposi d’ascensor i la comunitat decideixi col·locar-lo, el cost es podrà incloure a la sol·licitud.

Així, es consideraran protegibles totes les obres (incloses les de conservació, accessibilitat, etc) que s'executin en el marc del projecte dels edificis objecte de l'actuació sempre que en el conjunt de les actuacions s'assoleixin aquets requisits acreditats d'eficiència energètica establerts.

*En el cas de situacions de vulnerabilitat econòmica els propietaris/ries podran sol·licitar un ajut addicional que podrà arribar fins al 100 % del cost i on el Consorci instarà assentament de l’ajuda percebuda al registre de la propietat.

* És obligatori retirar l’amiant de l’edifici: en aquest supòsit es podrà incrementar 12.000 € per edifici i per edificis de més de 12 habitatges fins un màxim de 1.000 € per habitatge.

 

Simulador energètic

Si vols conèixer quines actuacions de rehabilitació del vostre edifici us permetrien aprofitar les subvencions Fons Next Generation teniu a la vostra disposició el SIMULADOR ENERGÈTIC.

Les simulacions són merament informatives i basades en estimacions genèriques. Per disposar d’estudis adaptats a la realitat del vostre edifici, cal que un tècnic qualificat us assessori professionalment.

  

Programa C: ajuda a l'elaboració del LLIBRE DE L'EDIFICI existent per a la rehabilitació i a la redacció de projectes de rehabilitació

 

Requisits específics a complir:

Edifici situat a un dels 35 municipis metropolitans

 Quines actuacions es subvencionen?

 • Despeses d’honoraris professionals per a l’elaboració de llibre d’edifici
 • Redacció de projectes tècnics

  

Import de la subvenció