Presentació de rebut (del 5 al 20 d'agost)

Totes les persones que vulguin presentar el rebut de la renda de lloguer poden presentar-ho clicant AQUI o mitjançant l'enviament del rebut al següent correu electrònic: rebutspeeu@gencat.cat

Prestacions Econòmiques d'Especial Urgència

Convocatòria:

Oberta.

Termini:

 Aquest tràmit es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Requisits:

 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius.
 • La persona sol·licitant ha de tenir un deute de les rendes del lloguer produït per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer, d'una cessió d'ús o d'un contracte de sotsarrendament regulat a l'article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, d'un dret de subrogació sobre un habitatge, d'acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, o de qualsevol títol jurídic habilitant que n'acrediti l'ocupació
 • La persona sol·licitant ha d’haver pagat el lloguer durant un període mínim de tres mesos, comptats des de la signatura del contracte fins a la presentació de la sol·licitud.
 • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant.
  Si, en el moment de resoldre la sol·licitud, la persona sol·licitant ja no viu a l'habitatge pel qual ha demanat la prestació, es dictarà una resolució desfavorable, per incompliment de la finalitat d'aquestes prestacions.
 • En el moment que s’hagi d’emetre la resolució, el contracte de lloguer ha de tenir un termini de vigència igual o superior a dotze mesos i, en cas contrari, la persona arrendadora ha de garantir documentalment la pròrroga o la renovació contractual, segons la normativa vigent.
 • Amb l’import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent.
 • Estar en condicions de continuar pagant les rendes de lloguer des del moment en què es resolgui la sol·licitud de la prestació.
 • No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge, i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.
 • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. La ponderació dels ingressos es farà d’acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l’habitatge vigent. Les taules de l’IRSC són les vigents per a cada anualitat, són públiques i es poden consultar al web habitatge.gencat.cat
 • La persona sol·licitant ha de tenir deutes de rendes de lloguer per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya,directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre, ni tampoc les que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l'ajut.
 • L'import de les quotes de lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els 800 € mensuals.
  • Als efectes d'aquestes prestacions es considera que formen part de l'import del lloguer els següents conceptes: la renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries i, si escau, les despeses de garatge i traster incloses en el contracte d'arrendament i satisfetes per l'arrendatari.
 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim de la prestació, es podrà concedir una nova prestació fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l’última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.
 • Les persones que hagin estat beneficiàries de la prestació fins a la quantia màxima no poden sol·licitar novament una altra prestació econòmica amb caràcter urgent i especial per al pagament del lloguer fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre la data de la resolució de concessió i la nova sol·licitud.
 • Pagar el lloguer o les quotes d’amortització hipotecària per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca o pel propietari, que acrediti l’efectivitat del pagament, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Si durant la tramitació de la sol·licitud es continua acumulant deute, a instàncies de la persona sol·licitant, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat, dins del límit màxim establert, mitjançant un nou informe social justificatiu.
 • Aportar un compromís escrit de sol·licitud de l’arxiu de la demanda que s’hagués interposat, quan els sol·licitants es trobin subjectes a un procés judicial de desnonament.
 • Les persones beneficiàries d’una prestació d’especial urgència per al pagament de deutes de lloguer poden obtenir una prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer, sempre que es trobin en algun dels supòsits següents: estar subjecte a un procés judicial de desnonament o dones en situació de violència masclista.

Import de la subvenció:

La quantia de la prestació es fixa d'acord amb el deute acreditat, l'import màxim és de 4.500 euros, i es pot atorgar per un període màxim de deute de dotze mesos, encara que l'import total concedit no arribi a la quantia màxima anterior.

Prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer: l'import de la prestació s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. . Es reconeix a partir del mes següent a la data de la resolució favorable, per un període de dotze mesos, renovable fins a un màxim de 24 mesos més prèvia presentació de la sol·licitud.

Fiscalitat:

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.

No poden ser perceptores de les subvencions:

 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Les unitats de convivència que acreditin un import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 460) superior a 500 €.
 • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Incompatibilitats:

Aquestes prestacions són incompatibles amb qualsevol altre ajut per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i amb el cobrament d'altres ajuts, que provinguin de qualsevol Administració o organisme públic per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Informació i tramitació:

Per a presentar els rebuts de lloguer cal sol·licitar cita prèvia a través del telèfon: 93 392 47 45