Programa Habitabilitat 2021.

Convocatòria d'ajuts d'habitabilitat del Consorci Metropolità de l'Habitatge de l’any 2021 per al foment de l’adequació d’habitatges específiques per als municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona.

QUI POT SOL·LICITAR ELS AJUTS.

Les persones propietàries i arrendatàries d’habitatges unifamiliars privats i d’habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva tant si estan constituïts en règim de propietat horitzontal com si no.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Seran subvencionables les actuacions següents:

a) Actuacions d’obtenció i/o millora de l’habitabilitat.

Actuacions destinades a que l’habitatge assoleixi les condicions mínimes d’habitabilitat legalment exigides al Decret 141/2012, de 30 d’octubre (i les actualitzacions normatives que s’hi puguin produir), pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

b) Actuacions d’adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge.

Actuacions d’adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l’habitatge, xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions i sanejament.

c) Millores energètiques i de sostenibilitat.

Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica, com són la millora de l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED, entre d’altres. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

d) Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge.

Actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina, entre d’altres.

Les actuacions anteriorment descrites, en el cas d’habitatges unifamiliars, seran objecte de subvenció sempre i quan estiguin concebudes i s’executin sota els mateixos criteris que les actuacions en habitatges individuals ubicats en edificis de tipologia residencial col·lectiva. El Consorci vetllarà per que la finalitat de la rehabilitació a l’interior dels habitatges no es desvirtuï en cap moment.

No podran gaudir de les subvencions les obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades amb anterioritat a la data de la sol•licitud.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

El termini de presentació de la sol·licitud d’ajuts i de la corresponent documentació s’obre el dia 1 de febrer de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2021.

Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s’ha exhaurit la dotació pressupostària

QUANTIA D ELA SUBVENCIÓ:

El percentatge subvencionable és del 35% del cost de les obres, fins un màxim de 5000 euros per actuació. En cas que l’habitatge s’incorpori a la Borsa de Lloguer Social, que gestiona l'oficina local d'habitatge de Santa Coloma, l'import  de la subvenció pot arribar a un màxim de 10.000 euros per actuació.

La durada del contracte de lloguer haurà de tenir una vigència de com a mínim 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres.

Per a informa-se i tramitar aquests ajuts cal sol·licitar cita prèvia a través del següent enllaç: https://seuelectronica.gramepark.cat/ , clikant sobre l'agenda "informació d'habitatge".

 

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Oficina Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet

Telf.: 93 392 47 45

informacio@gramepark.cat

També podeu consultar el web del Consorci Metropolità de l’Habitatge www.cmh.cat