La Borsa d’Habitatge de Lloguer és un servei gratuït impulsat per l’Ajuntament de Santa  Coloma de Gramenet, en conveni amb el Consell Comarcal del Barcelonès i la Generalitat de Catalunya i gestionada per GRAMEPARK, S.A. creada per a facilitar l’accés dels ciutadans al mercat d’habitatges de lloguer i que

Garanteix assessorament i mediació davant les incidències, durant tot el temps que l’habitatge estigui llogat.

Tramita, gestiona i redacta el contracte de lloguer, així com tota la documentació adscrita a l’expedient.

Ofereix habitatges que compleixen els mínims d’habitabilitat i que tenen un preu entre un 15% i 20% per sota del mercat privat.

Gestiona els ajuts per a pagar el lloguer.

 Requisits per donar-se d’alta a la borsa

  • Tenir més de 18 anys.
  • Tenir uns ingressos regulars demostrables (contracte de treball indefinit o pensió, en cas de ser autònom o tenir contracte de treball eventual, s’ha de justificar, com a mínim, 2 anys d’alta a la SS, amb un màxim de 60 dies d’atur).
  • No destinar més del 35% dels ingressos nets mensuals a la renda de lloguer.
  • No trobar-se en situació de morositat.

Documentació necessària per donar-se d’alta

  • Original i fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat convivencial.
  • Original i fotocòpia del contracte de treball de treball o certificat de la pensió del/s sol·licitant/s.
  • Original i fotocòpia de les 3 darreres nòmines del/s sol·licitant/s.
  • Vida laboral actualitzada.
  • Declaració de l’IRPF del darrer exercici fiscal.