Requeriments i resolucions.

Requeriments i resolucions de les prestacions i subvencions per al pagament del lloguer

Requeriments

Resolucions

Subvencions per al pagament de lloguer. Any 2022

Documentació:

Sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer.

Sol·licitud transferència bancària

Convocatòria:

Tancada.

Termini:

Des del 28 de juny al 15 de juliol de 2022.

Beneficiaris:

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin una edat de 36 anys o més i compleixin els requisits de la convocatòria.

Requisits:

 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • S’ha de disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), (22.558,77€), en l’exercici fiscal de l’any 2020, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

En el còmput per a la determinació del límit d’ingressos màxim, s’inclouen els imports de les pensions o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència. 

 •  Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge o habitació objecte de la subvenció que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer mensual superior a 900€ i en cas d'una habitació 450€.
 •  Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud. S'ha de presentar, com a mínim, 3 rebuts de lloguer.
 • Pagar la renda de lloguer mitjançant: Transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat, bizum o rebut de l'administració de finques.
 •  Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 •  Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció i el pagament del lloguer en una entitat financera. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.

Import de la subvenció:

 • Aquesta subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria

L'import de la subvenció serà: 

 •  Del 20 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels seus ingressos ponderats.
 •  Del 30 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30 % i inferior al 40 % dels ingressos ponderats.
 •  Del 40 per cent de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos ponderats de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

Informació i tramitació:

Es recomana la presentació de la sol·licitud electrònicament al portal de tràmits de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (és necessari disposar de l’idcat mòbil)  o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Gramepark.

  Horari de la tramitació presencial:

  Dilluns a divendres de 9h a 14h

  Plaça Jose Cámara de la Hoz s/n

   

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN CAS DE TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

  •  SOL·LICITUD COMPLIMENTADA I SIGNADA.
  • FULL BANC (SIGNAT I SEGELLAT) O CERTIFICAT DE TITULARITAT.
  • CONTRACTE DE LLOGUER, ORIGINAL.
  • DNI/NIE ORIGINALS I VIGENTS DE TOTS ELS MEMBRES DE LA  UNITAT DE CONVIVÈNCIA.
  • RENDA 2020 O PENSIONS 2020 (INGRESSOS VARIS) DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA.
  • REBUTS DE LLOGUER PAGATS MÍN. 3, DES DE GENER 2022 (TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA, REBUT DOMICILIAT, INGRÉS EN COMPTE, ADMINISTRADOR DE FINCA, BIZUM).
  • SI ESCAU (LLIBRE DE FAMÍLIA, TÍTOL MONOPARENTAL, TÍTOL DE FAMILIA NOMBROSA, TARGETA DISCAPACITAT i/o BAREM MOBILITAT FAVORABLE, SENTÈNCIA I/O CONVENI REGULADOR).