Subvencions per al pagament de lloguer per a persones amb 65 anys o més. Any 2024

Convocatòria: Tancada.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 27 de febrer de 2024 a les 9:00 h. i finalitza el 27 de març de 2024 a les 15:00 h.

Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds. Es valoraran i s'aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

Beneficiaris:

Persones físiques que tinguin 65 anys o més (a data 26/02/2024) i que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Requisits:

a) Tenir 65 anys o més en la data de publicació de la convocatòria

b) Tenir la residència legal a Catalunya.

c) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

d) No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 900 euros. Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat o amb mobilitat reduïda reconeguda, l'import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros. Quant es tracti d'habitació no pagar un lloguer mensual per l'habitació superior a 450 euros.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

g) Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per la persona administradora de la finca, ingrés en compte o per bizum, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

h) Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), (24.301,57€), en l’exercici fiscal de l’any 2022, així com els imports de les pensions o ingressos exempts de tributació que puguis cobrar.

IRPF 2022: es tenen en compte les caselles 435 (base imposable) + la 460 (base estalvi) - la 420 (ajut cobrat 2022) 

i) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

j) No ser propietari/a o usufructuari/a, tant el titular de la sol·licitud o qualsevol altre membre de la unitat de convivència,  d'un habitatge situat al territori espanyol. 

Import de la subvenció:

L'import mensual de la subvenció és d'un màxim de 200 euros i d'un mínim de 20 euros.

Fiscalitat:

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.

Incompatibilitats:

Aquestes subvencions són incompatibles, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Informació i tramitació:

La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant.

S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la

documentació requerida i es pot presentar:

a) Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

b) A l'Oficina Local d'Habitatge de Santa coloma de Gramenet mitjançant cita prèvia que es pot demanar per telèfon trucant al 93 392 47 45