Subvencions per al pagament de lloguer. Any 2021

Convocatòria:

Tancada.

Termini:

Des del 27 d'abril al 4 de juny de 2021.

Beneficiaris:

Persones físiques que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge i que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Requisits:

Tenir la residència legal a Catalunya

Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per a poder pagar el lloguer i que els ingressos de l’any 2019 no superin els màxims establerts de la convocatòria.

 • Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar el límit d'Ingressos de la  Unitat de Convivència,(LIUC), que es determina en relació amb IRSC (7.967,73€), de la següent manera:
 • Els ingressos mínims anuals 2.390,31 € i/o l’import anual del lloguer.
 • Si una vegada resoltes totes les sol·licituds, que compleixin la totalitat dels requisits, resta disponible pressupost, excepcionalment, podran resultar beneficiàries les unitats de convivència que compleixen tots els requisits excepte el LIUC (ja que no es tindrà en compte aquest límit) establint-se com límit únic 2,83 vegades l’IRSC (22.558,77 €), fins a assolir l’import de la convocatòria.3.Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadrona.

No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 800 euros.

  • Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros per tot el territori

Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.

Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Import de la subvenció:

L'import mensual de la subvenció és d'un màxim de 200 euros/mes (2.400 euros anuals) per habitatge i d'un mínim de 20 euros/mes.

Criteris de prioritat per a valorar i ordenar les sol·licituds:

 • Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s'estableix a la base 11 de les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
 • Per a resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, després de l'aplicació dels criteris de valoració esmentats, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.

Fiscalitat:

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.

No poden ser perceptores de les subvencions:

 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Les unitats de convivència quan els seus ingressos, abans de l’aplicació del coeficient multiplicador establert a la base 5.4, siguin superiors a 2,831267 vegades l’IRSC.
 • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Incompatibilitats:

 • Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.
 • Són incompatibles per a tot l'any amb les subvencions atorgades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitat.
 • De manera transitòria fins que no es desplegui reglamentàriament la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, aquests ajuts únicament són compatibles amb la renda garantida de la ciutadania per a les famílies d’un sol membre que han estat beneficiàries d’una renda mínima d’inserció o d’una prestació no contributiva i a la vegada d’un ajut pel pagament del lloguer en l’exercici anterior

Informació i tramitació:

Per a informa-se i tramitar aquests ajuts cal sol·licitar cita prèvia a través de la web:

https://seuelectronica.gramepark.cat/ demanant dia i hora a l'agenda "Cita Previa Ayuda Alquiler"