Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús per a persones entre 36 i 64 anys a data 26/02/2024. Convocatòria Any 2024.

Convocatòria: Oberta.

Què és?

Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús als sectors de la població en risc d'exclusió residencial.

Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds. Es valoraran i s'aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

A qui va dirigit?

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de les convocatòries.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 d’abril de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el 10 de maig de 2024 a les 14:00:00 hores, ambdós inclosos.

 Documentació

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.

Documents d’identitat:

Document nacional d’identitat (DNI) vigent (*)

 • Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
 • Estrangers no comunitaris: NIE i la  targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)
 • Llibre de família, si s'escau.

El contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.

En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador

En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.

En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.

Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

 • Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2024 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.
 • Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.

 Si fos el cas,

 •  Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.
 • Títol de família nombrosa vigent. (*)
 • Títol de família monoparental vigent. (*)
 • Acreditació del Departament de Drets Socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)
 • Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)

 L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Requisits.

1.      Tenir la residència legal a Catalunya

2.      Tenir una edat de 36 a 64 anys, ambdós inclosos, a data 26/02/2024

3.      Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 24.301,58 € (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l'any 2022, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

4.      Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat en el moment de presentar la sol·licitud.

5.      No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge superior a 900 euros o per habitació superior a 450 euros.

6.      Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

7.      Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.

8.      Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud

9.      No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..

10.  Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

11.  Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

 Fiscalitat

 Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.

Quantia de l'ajut

 •  Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • La subvenció s’atorga per l’any de la convocatòria.

La sol·licitud es pot presentar:

a) Electrònicament, a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat)

 b) A l'Oficina Local d'Habitatge de Santa Coloma de Gramenet mitjançant cita prèvia (https://seuelectronica.gramepark.cat) fins a exhaurir les cites disponibles.