Requeriments i resolucions.

Requeriments i resolucions de les prestacions i subvencions per al pagament del lloguer

Requeriments

Resolucions

Subvencions per al pagament de lloguer per a joves fins a 36 anys. Any 2022

Documentació:

Sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer.

Sol·licitud transferència bancària

Termini:

Des del 28 de setembre, a les 09:00h, fins al 7 d'octubre de 2022, a les 15:00h.

Beneficiaris:

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin una edat de 36 anys o menys i compleixin els requisits de la convocatòria.

Requisits:

 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Tenir una edat de 36 anys, inclosos, o menys en el moment de fer la sol·licitud.
 • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (23.664,16 €).
  • En el cas d’una sola sol·licitud s’inclouen els ingressos de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, constin o no com a titulars del contracte d'arrendament o cessió.
  • En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d'habitació no s'inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.
  • Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals
 • Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  • El contracte d’arrendament d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.
  • En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans
 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que indiqui la corresponent convocatòria. 
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 6 rebuts de lloguer pagats.
 • Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Informació i tramitació:

Es recomana la presentació de la sol·licitud electrònicament al portal de tràmits de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (és necessari disposar de l’idcat mòbil)  o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Gramepark.

  Horari de la tramitació presencial:

  Dilluns a divendres de 9h a 14h

  Plaça Jose Cámara de la Hoz s/n

   

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN CAS DE TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

  • SOL·LICITUD COMPLIMENTADA I SIGNADA.
  • FULL BANC (SIGNAT I SEGELLAT) O CERTIFICAT DE TITULARITAT.
  • CONTRACTE DE LLOGUER, ORIGINAL.
  • DNI/NIE ORIGINALS I VIGENTS DE TOTS ELS MEMBRES DE LA  UNITAT DE CONVIVÈNCIA.
  • RENDA 2021 DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA EN EDAT LABORAL.
  • TOTS ELS REBUTS DE LLOGUER PAGATS DE L'ANY 2022 O BE JUSTIFICAR COM A MÍNIM  6 MESOS. (TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA, REBUT DOMICILIAT, INGRÉS EN COMPTE, ADMINISTRADOR DE FINCA, BIZUM).
  • SI ESCAU (LLIBRE DE FAMÍLIA, TÍTOL MONOPARENTAL, TÍTOL DE FAMILIA NOMBROSA, TARGETA DISCAPACITAT i/o BAREM MOBILITAT FAVORABLE, SENTÈNCIA I/O CONVENI REGULADOR).