Subvencions per al pagament de lloguer. Any 2020

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Per poder sol·licitar la subvenció per a l’accés a un habitatge de lloguer durant l’exercici 2020, s’ha d’acreditar:

· Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat. 

· Tenir la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent). 

· Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per a poder pagar el lloguer i que els ingressos de l’any 2018 siguin iguals o superiors a 0,6 vegades IRSC i no superin els màxims establerts de la convocatòria. 

· Acreditar que l’arrendatari/a ha pagat la fiança al propietari. 

· No pagar un lloguer mensual superior a: 750 €. I en cas de famílies nombroses i/o amb algun membre amb discapacitat, la renda màxima pot ser fins a 900 €. 

· Als rebuts ha de constar: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament, l’import del lloguer i el concepte (mensualitat corresponent). 

· Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat  financera. 

· Estar al corrent de pagament  de les rendes de lloguer  en el moment de la presentació de la sol·licitud. 

· Pagar el lloguer, per mitjà de:

  Transferència bancària.

  Rebut domiciliat.

  Rebut emès per l’administrador de la finca.

No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic. 

· Estar al corrent de les obligacions tributàries davant:

  L’Estat.

  La Generalitat de Catalunya.

  Seguretat Social.

L’Ajut consisteix a pagar el 20%, 30% o 40% de l’import del lloguer  anual de l’habitatge habitual i permanent en funció dels ingressos de la unitat de convivència, amb un límit màxim de 200 € mensuals/2.400 € anuals per habitatge. 

L’Ajut s’atorga per a l’any de la convocatòria.

 Un cop que disposeu de tota la documentació acreditativa, heu de tramitar la sol·licitud, a través de la web de la Generalitat de Catalunya (Oficina Virtual de Tràmits) o de manera presencial a l’Oficina Local d’Habitatge sol·licitant cita prèvia al telèfon: 93 392 47 45        

EL TERMINI PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ

FINALITZA EL 3 DE JULIOL DE 2020.