Logo mercats no sedentaris
Foto Mercats de venda no sedentària

Mercats de venda no sedentària

Horari

Ocupació

Lloc d´emplaçament

Sagarra

Dilluns | 8:00 a 14:00 hores

791 metres lineals (140 parades)

Entre  la Plaça Sagarra, carrer Sagarra, Sant Josep, Sant Ramón, Sant Ignasi, Balldovina i Pompeu Fabra

Singuerlín

Dijous | 8:00 a 14:00 hores

351 metres lineals (52 parades)

Entre l’Avinguda Puig Castellar, carrer Singuerlin i Aragó

Fondo

Dissabte | 8:00 a 14:00 hores

787 metres lineals (136 parades)

Entre la Plaça del Rellotge, carrer Mossèn Jacint Verdaguer, Wagner, Massenet, Dalmau i Rambla Fondo.

Els dies dels mercats de venda no sedentària que coincideixen amb un dia festiu que no sigui d’obertura comercial es celebraren igualment, en el mateix dia, horari i ubicació previstos.

D’acord amb la LLEI 3/2014, del 19 de febrer, article 2.e) els establiments situats en l’entorn immediat dels mercats de marxants (...) poden obrir durant el mateix horari en què es fa el mercat, prèvia autorització de l’Ajuntament

TRAMITS

Sol·licitud d’un lloc per exercir la venda no sedentària : Només es podrà sol·licitar en el moment que l’Ajuntament obri el corresponent concurs públic. No s’admetran sol·licituds si no ha estat convocat el mateix.  

Canvi de nom i transmissió de les parades : La llicència serà intransferible amb les excepcions que es concreten a continuació:

Cessament voluntari, inclosa la jubilació, d´acord amb els terminis i condicions establerts i situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del venedor ambulant. En ambdós casos s’ha de fer mitjançant instància on ha de posar les dades de la parada i l´import sol·licitat per la transmissió.

Cessió a favor d´un familiar de fins a segon grau.

Mort del titular, en els terminis i amb les limitacions que les ordenances municipals estableixen.

Ampliació de metres : Per demanar una ampliació de metres s’ha de fer mitjançant instància on ha de posar el nom del titular, el número de la parada, el mercat i els metres d’ampliació sol·licitats.

Tot i això, en aquests moments els mercats es troben en situació d’esponjament progressiu i de reducció de metres de superfície per tant no es donen ampliacions de metres, excepte en casos molt concrets on hi hagi metres sobrants que no puguin ser utilitzats per fer una reubicació.

Altres sol·licituds : Qualsevol sol·licitud es farà mitjançant instància a les oficines de l’OIAC, on constarà el nom del titular de la parada, el número de la mateixa, el mercat i el que se sol·licita.