Foto Mercats de venda no sedentària

A la ciutat de Santa Coloma de Gramenet se celebren tres mercats de venda no sedentària durant la setmana, són els següents:

 

Sagarra: se celebra els dilluns amb un horari de venda de 8:00 a 14:00 hores. Hi ha 156 parades amb una ocupació de 860 metres lineals repartits entre la Plaça Segarra, carrer Sagarra, Sant Josep, Sant Ramón, Sant Ignasi, Balldovina, Montserrat i Sant Benet.

 

Singuerlín: se celebra els dijous amb un horari de venda de 8:00 a 14:00 hores. Hi ha 68 parades amb una ocupació de 630 metres lineals repartits entre l’Avinguda Puig Castellar, carrer Singuerlin i Aragó.

 

Fondo: se celebra els dissabtes amb un horari de venda de 8:00 hores a 14:00 hores. Hi ha 141 parades amb una ocupació de 800 metres lineals repartits entre la Plaça del Rellotge, carrer Mossèn Jacint Verdaguer, Wagner, Massenet, Dalmau i Rambla Fondo.

 

 

Els dies dels mercats de venda no sedentària que coincideixen amb un dia festiu que no sigui d’obertura comercial es celebraren igualment, en el mateix dia, horari i ubicació previstos.

 

Cal recordar que, d’acord amb la LLEI 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció de la Generalitat de Catalunya, “els establiments situats en l’entorn immediat dels mercats de marxants (...) poden obrir durant el mateix horari en què es fa el mercat (article 2 apartat e), prèvia autorització de l’Ajuntament.

 

 

Tràmits:

 

  • Sol·licitud d’un lloc per exercir la venda no sedentària.

Només es podrà sol·licitar en el moment que l’Ajuntament obri el corresponent concurs públic. No s’admetran sol·licituds si no ha estat convocat el mateix.

 

  • Canvi de nom i transmissió de les parades.

La llicència serà intransferible amb les excepcions que es concreten i limiten a continuació:

Per actes “inter vivos”, entre parents en primer grau, tant en línia directa com a col·lateral, és a dir, entre pares i fills i entre cònjuges, sempre i quan s’acrediti la situació de jubilació o invalidesa.

Per actes “mortis causa”, per mort del titular de la parada, i sempre i quan ho sol·liciti el legal successor.

La sol·licitud de transmissió de la llicència es farà mitjançant instància explicant els fets i serà signada pel cedent i pel cessionari i, en el cas de defunció per un successor legal, amb renúncia escrita de tots els altres successors si hi ha.

En cas de malaltia del titular no hi haurà lloc a la transmissió sinó a la substitució que haurà de ser degudament autoritzada. La malaltia es justificarà mitjançant el corresponent informe de baixa i en cas de ser necessari, es renovarà la justificació trimestralment.

 

  • Ampliació de metres.

Per demanar una ampliació de metres s’ha de fer mitjançant instància on ha de posar el nom del titular, el número de la parada, el mercat i els metres d’ampliació sol·licitats.

Tot i això, en aquests moments els mercats es troben en situació d’esponjament progressiu i de reducció de metres de superfície per tant no es donen ampliacions de metres, excepte en casos molt concrets on hi hagi metres sobrants que no puguin ser utilitzats per fer una reubicació.

 

  • Altres sol·licituds.

Qualsevol sol·licitud es farà mitjançant instància a les oficines de l’OIAC, on constarà el nom del titular de la parada, el número de la mateixa, el mercat i el que se sol·licita.

 

 

Horari de l'OIAC

  • De 8:30 a 17:30 de dilluns a dijous
  • De 8:30 a 14:30 els divendres