Limitació de l'horari de venda de begudes alcohòliques

  

La Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència, estableix en el seu article 18.2.e) el següent:

 

Art. 18. 2. No es pot vendre ni consumir begudes alcohòliques en: 

 

e) Tots els establiments oberts al públic, inclosos els que disposen d’excepcionalitat horària, tret dels que ja tenen limitació específica fixada reglamentàriament, de les 23 hores fins les 8 hores del dia següent, quan així ho estableixin les ordenances per raons de seguretat pública.

 

Prohibició establerta a la Disposició Transitòria Novena de l'Ordenança d'Intervenció Municipal Ambiental, de Seguretat i de Salut Pública.