L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet com a responsable de tractament de les seves dades personals

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és el responsable de tots els tractaments de dades personals que realitzi en l’exercici de les seves funcions, competències i poders públics conferits mitjançant disposicions legals, en la prestació de serveis a la ciutadania i, amb caràcter general, en tots els àmbits de la gestió de la ciutat.

Alguns exemples d’activitats de tractaments realitzades per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet són l’atenció de consultes, reclamacions i peticions formalitzades pels ciutadans, el manteniment del padró municipal, l’atorgament de llicències i permisos, la concessió de prestacions o ajuts, la gestió de convocatòries i processos de selecció de personal, etc.

Cal destacar que, tal com exigeix els articles 37 del RGPD i 34 de la LOPDGDD, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha designat un Delegat de Protecció de Dades, essent una de les seves funcions principals actuar com a punt de contacte de les persones interessades i de les autoritats de control per a qüestions relatives als tractaments de dades personals de l’Ajuntament.

Així mateix, qualsevol persona interessada en resoldre dubtes sobre les activitats de tractament a càrrec i sota responsabilitat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet o qualsevol altra qüestió en matèria de protecció de dades, pot posar-se en contacte amb Antoni Herràez Pizarro, que és el Delegat de Protecció de Dades (dpd@gramenet.cat o Plaça de la Vila, 1, 08921 – Santa Coloma de Gramenet).

A nivell genèric, les principals bases de legitimació de les activitats de tractament de l’organització municipal són el compliment de missions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet així com el compliment d’obligacions legals.

La legitimació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet prové de normes amb rang de llei com poden ser entre moltes altres: la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local o la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Dit això, en algunes ocasions, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet també tractarà les dades sobre la base del consentiment de les persones interessades (per exemple, en cas que aquestes persones desitgin rebre els butlletins municipals via correu electrònic).

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no cedeix a tercers les dades personals sota la seva responsabilitat, ja sigui lliurant o donant accés a aquestes dades, excepte en aquells casos en què hi hagi una habilitació o obligació legal aplicable (com, per exemple, altres administracions públiques o jutjats i tribunals) o una execució de serveis per part d’empreses externes, que requereixi l’accés i ús de dades personals (com per exemple, empreses adjudicatàries de serveis postals).

En qualsevol cas, en el moment de recollir les dades o en un termini raonable (si la informació no s’obté del mateix interessat), l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet informarà en cada activitat de tractament de dades de la previsió o no de cessions (destinataris o categories de destinataris) de les dades personals. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no realitza transferències internacionals de dades personals a tercers països.

Pel que fa als terminis de conservació de les dades personals dels ciutadans per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, aquestes seran conservades mentrestant les dades siguin necessàries per a les finalitats del tractament, fins al transcurs dels terminis per a l’exercici de les accions legals (prescripció o caducitat) i per finalitats d’arxiu, estadístiques o històriques

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet facilitarà, de manera prioritària, informació específica a les persones interessades sobre les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades, prèvia verificació de la seva identitat, en els mateixos mitjans emprats per la recollida d’informació (com, per exemple, formularis o instàncies en paper o electrònics).