Exercici de drets de la ciutadania sobre dades de caràcter personal

Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet tenen reconegut l’exercici dels següents drets:

  • Accés: Dret de la persona interessada a saber si l’Ajuntament tracta dades personals seves i, si és així, a accedir a aquestes dades i obtenir la informació sobre com s’estan tractant.
  • Rectificació:  Dret a rectificar les dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.   
  • Supressió (dret a l’oblit): Dret a obtenir la supressió de les dades personals, quan: ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir; es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament; hi ha oposició al tractament; les dades s’han tractat il·lícitament; les dades s’han tractat per complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.                                           
  • Limitació: Dret consistent en el marcat de les dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.                       
  • Oposició: Dret a oposar-se al tractament de les dades personals per motius relacionats amb la situació personal de la persona interessada.                                                                                              
  • Portabilitat:  Dret a rebre les dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents: (i) el tractament es basa en el consentiment o en un contracte; o (ii) el tractament es fa per mitjans automatitzats. 

Aquests drets poden ser exercits per les persones afectades o una persona representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones amb discapacitat, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Les persones que vulguin exercir alguns dels seus drets respecte de les seves dades personals a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, poden fer-ho electrònicament a través de la seu electrònica de Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)

La presentació de la sol·licitud a través d’aquesta seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet requereix disposar d’algun sistema de certificació personal digital i omplir de manera detallada tota la informació que es requereixi al formulari, fent constar els motius fonamentats i legítims així com la màxima informació possible que es conegui al respecte de l’òrgan de gestió que disposa d’aquestes dades personals.

D’altra banda, es pot descarregar i emplenar el formulari “Sol·licitud de drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal” indicant el dret que es vol exercir així com la resta d’informació sol·licitada, i presentar-lo presencialment davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OIAC, Plaça de la Vila, 1, 08921, porta lateral de l’edifici de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en el següent horari: https://www.gramenet.cat/ajuntament/oiac/), juntament amb una fotocòpia de DNI i, si escau, documentació justificativa de la petició (en cas de representant, és necessari aportar l’autorització o poder de la persona interessada que exerceix el dret). Si s’escull aquesta modalitat de presentació de la sol·licitud, li recomanem que demani cita prèvia en aquesta oficina al telèfon 93 462 40 90, o a http://www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/cita-previa

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet atendrà la seva sol·licitud d’exercici de qualsevol dels drets indicats anteriorment en el termini d’un mes des que la rep, prorrogable dos mesos més si fos necessari, segons la complexitat i el nombre de sol·licituds. En aquest cas, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet informarà l’interessat de la pròrroga dins el termini del primer mes (des que rebi la sol·licitud) i indicarà els motius de la dilació.

Amb l’exercici d’aquets drets, les persones poden exercir un control efectiu sobre les seves dades de caràcter personal. Aquest exercici de drets és gratuït llevat d’excepcions que preveu el l’Article 12.5 del RGPD,

En cas que es consideri que els seus drets no han estat atesos adequadament per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, podrà presentar una reclamació davant del Sr. Antoni Herràez Pizarro, que és el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament (dpd@gramenet.cat o Plaça de la Vila 1, 08921 –  Santa Coloma de Gramenet).

En el supòsit en què la contestació del Delegat de Protecció de Dades designat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no li sigui satisfactòria, vostè podrà dirigir-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) on podrà presentar una reclamació. Per a més informació, accedeixi al següent enllaç: www.apdcat.cat.