Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) estableix determinades obligacions de documentació dels tractaments per part dels/de les responsables i encarregats/des, sent la principal obligació el manteniment d’un registre d’activitats de tractament (RAT).

Els/les responsables (i encarregats/des) del tractament han de portar un registre de les activitats de tractament que duen a terme. Aquest registre ha de contenir, respecte cada activitat, la informació que estableix l’article 30 de l’esmentat reglament.

Aquesta informació inclou qüestions com les següents:

  • Nom i dades de contacte del/de la responsable i, si escau, del/de la corresponsable, així com del/de la delegat/da de protecció de dades.
  • Finalitats del tractament.
  • Descripció de categories de les persones interessades i categories de dades personals tractades.
  •  Destinataris/es o categories de destinataris/es així com transferències internacionals de dades.
  •  Quan sigui possible, terminis previstos per suprimir les dades.

D’altra banda, la LOPDGDD estableix que els subjectes vinculats al sector públic, com és el cas de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, han de fer públic un inventari de les seves activitats del tractament accessible per mitjans electrònics, on hi ha de constar la informació prevista a l’article 30 del RGPD, on s’indiqui, a més, la base legal del tractament.

En aquests moments, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es troba immers en un procés d’actualització d’aquest Registre d’Activitats de Tractament (RAT) per adequar-lo a la nova normativa de protecció de dades de caràcter personal (RGPD i LOPDGDD) i en breu estarà disponible per la seva consulta.

Mentrestant aquest registre està disponible, per qualsevol consulta relacionada amb els tractament de dades de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, si us plau, posi’s en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades a l’adreça dpd@gramenet.cat

Cal remarcar que aquest Registre d’Activitats de Tractament (RAT) és un document en contínua revisió per part l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, ja que s’actualitza de manera permanent per plasmar la evolució al llarg del temps dels diferents serveis i activitats que realitza l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de cara a la ciutadania.