Informació al respecte del tractament de les dades

Responsable del tractament

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

 

Dades de contacte

Plaça de la Vila, 1 , 08921 - Santa Coloma de Gramenet

st.colomag@gramenet.cat
Tel.  934.624.000

Delegat de protecció de dades

Antoni Herràez Pizarro

Plaça de la Vila, 1, 08921 – Santa Coloma de Gramenet

dpd@gramenet.cat

Tel.  934.624.000 Ext.3551

Finalitats del tractament

Gestió de les sol·licituds d’exercicis de drets recollits en la normativa de protecció de dades

Legitimació del tractament

La base jurídica que legitima el present tractament és el compliment d’una obligació legal: Capítol III. Drets de l’interessat del Reglament (UE) 2016/679 i Capítol II. Exercici dels drets de la Llei orgànica  3/2018, de 5 de  desembre,  de  protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  garantia  dels  drets  digitals.

Destinataris/es

No hi ha previsió de cessió o comunicació de dades, excepte per donar compliment a una obligació legal com atendre requeriments de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no realitzarà transferències internacionals de dades a tercer països o a una organització internacional.

Terminis de conservació

Les dades personals tractades en relació amb el present tractament es conservaran durant el temps necessari per resoldre la sol·licitud d’exercici de drets. Un cop deixin de ser necessàries, les dades es conservaran bloquejades durant un termini màxim de tres any per atendre les responsabilitats legals en matèria de protecció de dades que pugui derivar-se de la present activitat de tractament de dades personals.

Exercici de drets

El drets reconeguts a la normativa de protecció de dades de caràcter personal (accés, rectificació, supressió, oposició, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades) poden ser exercits davant l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet presentant presencialment el present formulari davant Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), entrada lateral de l’Ajuntament (es recomana demanar una cita prèvia, o mitjançant la oficina telemàtica: https://www.gramenet.cat/seu-electronica/tramitacio/

Reclamació davant l’autoritat de control

En cas que la persona afectada cregui que els seus drets no han estat adientment atesos, pot presenta una reclamació dirigida a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica.

Informació addicional

Podeu trobar mes informació relativa a protecció de dades en el següent enllaç.