Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Canvis al pagament

A PARTIR DEL 1/1/2022: Cal haver practicat a l’ORGT l’autoliquidació provisional a compte de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) als següents enllaços:

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues)

Canvis al pagament

A partir del dia 5 de maig de 2022 ja no es podran presentar declaracions a l’Ajuntament. Caldrà que les persones interessades facin una autoliquidació de l’impost. Aquesta autoliquidació es pot fer de dos formes:

  • Per Internet, al web l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
  • De manera auto assistida a les dependències municipals ubicades la plaça Manent, demanant cita prèvia.