Imatge de la Agenda Urbana
Logo Agenda Urbana Espanyola

Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet

El compromís de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible promulgats per l’ONU en el marc de l’Agenda 2030 i recollits com a compromisos propis en el Pla d’Acció Municipal (PAM 2020-2023), és inequivoc.

Per tant es posa en marxa un procés participatiu per a la realització de l’Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet (AUSCG), i en el que es relacionen les fases previstes per delimitar i perfilar les necessitats i propostes de la ciutadania, i que són les següents:

  • Convocatòria del procés participatiu per a la contribució ciutadana a la fase de diagnosi de l’Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet (AUSCG).
  • Establiment, segons la normativa vigent, la participació a tots els ciutadans i ciutadanes residents a Santa Coloma de Gramenet majors de 16 anys.
  • Establiment de les tres fases en què haurà de dividir-se el procés participatiu.
  • Constitució, a l’inici del procés, d’una Comissió de Seguiment del procés participatiu que, un cop closa la fase participativa, podrà continuar com a Comissió Ciutadana de Seguiment dels treballs de l’Agenda Urbana si així s’estableix per acord de la ciutadania participant en la mateixa, i validat per decret de l’Alcaldia.

 

 

 

Fases del Procés Participatiu

  1. Fase informativa sobre explicació de l’Agenda Urbana, els seus objectius i les formes de materialització de la voluntat ciutadana dels futurs plans estratègics derivats de l’AUSCG, a desenvolupar orientativament fins el 13 de maig.
  2. Fase de debat públic amb la celebració de les sessions de treball per a la participació organitzada i la distribució de les enquestes per a la ciutadania no organitzada mitjançant sistemes analògics i digitals, a desenvolupar entre el 16 i el 31 de maig orientativament.
  3. Fase de retorn on es faran públics els resultats del procés participatiu, les aportacions de la ciutadania a la diagnosi prèvia a lla configuració de l’AUSCG i es publicarà la memòria del mateix amb data límit orientativa del 7 de juny.