Consells municipals

El Reglament municipal de participació ciutadana i govern obert (02/04/2015) estableix en el seu art. 36 que:

Els Consells municipals són òrgans creats per afavorir el debat regular entre les entitats, la ciutadania i les persones amb responsabilitat municipal amb la finalitat de fer un seguiment de l’acció de govern en matèries concretes i recollir aportacions que puguin millorar les actuacions municipals.

  • Tenen naturalesa administrativa i la iniciativa per crear-los pot ser institucional o a proposta ciutadana, seguint els tràmits indicats en aquest Reglament i les normes legals d’aplicació.
  • Són d’abast territorial quan les seves funcions estan relacionades amb l’àmbit del conjunt de la ciutat o d’una part concreta i delimitada d’aquesta. Són d’abast sectorial quan les seves funcions estan relacionades amb un determinat àmbit funcional de l’actuació pública municipal o amb algun equipament públic de la ciutat.

Les aportacions dels Consells a les actuacions públiques es realitzen mitjançant el contrast d’opinions i arguments entre els seus membres i es manifesten en:

  • Propostes, quan se suggereix una determinada actuació pública.
  • Modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada.
  • Informes o dictàmens sobre els projectes sotmesos a consulta.

Fòrum Ciutadà

El Capítol 2. del nou Reglament de Participació Ciutadana estableix, entre d’altres, un nou mitjà de participació: el Fòrum Ciutadà o audiència pública ciutadana.

És un canal de participació que cerca el contrast d’opinions i arguments de persones diverses, amb la finalitat de recollir aportacions que permetin enriquir la decisió respecte d’una determinada actuació pública municipal. Els promou l’Ajuntament per iniciativa pròpia o com a resultat de la iniciativa ciutadana.