Comitè de Garanties

El Reglament Municipal de Participació Ciutadana i Govern Obert de Santa Coloma de Gramenet (2015),  preveu la creació d'un Comitè de Garanties, amb l'objectiu de vetllar pel funcionament correcte dels canals de participació i pel compliment de les obligacions legals en matèria de transparència i bon govern en l’àmbit de l'actuació municipal.´

El Comitè de Garanties estarà format per un màxim de cinc membres designats per l’alcaldessa a proposta de les entitats ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet. Com requisit indispensable, aquestes persones han de ser de reconeguda solvència tècnica o professional en l’àmbit com les ciències polítiques, la comunicació i la participació ciutadana i els drets socials.

Actualment el Comitè de Garanties es troba en el tràmit de renovació dels seus membres.

Les reclamacions presentades sobre qualsevol actuació administrativa que vulneri els drets o els procediments establerts en Reglament Municipal de Participació Ciutadana i Govern Obert s’han d’adreçar al citat Comitè.


El procediment d'actuació s'ha d'iniciar a petició de la persona interessada, a qui el Comitè haurà d’escoltar primerament per després cridar a compareixença les persones relacionades amb els fets presentats. També pot accedir a la documentació administrativa relacionada amb el tema. Ha d’emetre el seu judici de valor que ha de fonamentar, recomanant l’adopció de l’acte administratiu escaient el qual haurà de formalitzar-se en un termini màxim de 10 dies.

En cas que l’Ajuntament no accepti la recomanació proposada, la persona interessada podrà presentar el recurs corresponent.

Per contactar amb el comitè:

Presentant instància a  l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, dilluns, dimecres i divendres, de 9:00 a 14:30 hores i dimarts i dijous, de 9:00 a 17:30 hores. Es recomana cita prèvia al telèfon 93 462 40 90 o a través d'aquest web municipal