Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Són ajuts destinats a rehabilitar elements comuns d'edificis d'ús residencial. Concretament, per a actuacions relacionades amb patologies, deficiències i risc, accessibilitat, instal·lacions comunitàries i sostenibilitat.

El Programa d'Ajuts per a la Rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges 2016 consisteix en la concessió de subvencions a fons perdut d'un percentatge del cost subvencionable.

Qui pot sol·licitar els ajuts?

 Les subvencions podran ser concedides a:

 • Persones físiques o jurídiques que actuïn en el seu propi nom i interès
 • Copropietaris de la mateixa finca
 • Comunitats de propietaris
 • Agrupacions de comunitats de propietaris que actuïn conjuntament
 • Propietaris únics d'edificis d'habitatges (propietat vertical) 

 Quins requisits s'han de complir?

 Podran optar als ajuts aquells edificis i habitatges que compleixin els requisits següents:

L'edifici ha d'estar finalitzat abans de 1981, llevat dels casos següents:

 • Intervencions urgents per risc imminent que afecti l'estabilitat global de l'edifici.
 • Millora de les condicions d'accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques, adaptació interior dels habitatges per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Millora de la sostenibilitat i de l'eficiència energètica.
 • Greus danys estructurals o d'altre tipus que justifiquin la seva inclusió

 L'edifici ha de ser de titularitat privada i, com a mínim, el 70% de la seva superfície construïda sobre rasant ha de tenir ús residencial.

 Al menys el 70% dels habitatges han de constituir el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris.

 En el cas de persones físiques que promoguin actuacions de rehabilitació en habitatges d'ús propi, els ingressos de la unitat familiar no poden superar 5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

En el supòsit d'adaptacions interiors dels habitatges destinades a facilitar la mobilitat de les persones, els ingressos de la unitat familiar no podran superar 6 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts, ni d'haver rebut el comunicat tècnic inicial emès pel Consorci.

Com a excepció s'acceptaran obres iniciades durant el transcurs de l'any 2014, en el cas que disposin d'ordre d'execució i informe tècnic municipal que l'acrediti. Ambdós documents s'hauran de presentar junt amb la documentació inicial.

 Quins ajuts es poden sol·licitar?

Es poden sol·licitar AJUTS per a edificis d'ús residencial o habitatges, per a la realització de les actuacions següents:

 ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ 

 • Rehabilitació de fonaments, estructura i instal·lacions.
 • Rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres.

ACTUACIONS DE MILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT 

 • Millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici.
 • Instal·lació de sistemes.
 • Instal·lació d'equips de generació amb energies renovables.

ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 

 • Instal·lació d'ascensor.
 • Supressió de barreres arquitectòniques.
 • Altres ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.


ACTUACIONS D'HABITABILITAT: INTERIOR D'HABITATGE 

 • Obtenció de l'habitabilitat.
 • Adequació de les instal·lacions existents de l'habitatge.
 • Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l'habitatge.
 • Adaptació per a persones amb problemes de mobilitat.

Què és el cost subvencionable? 

Als efectes de càlcul dels ajuts, el cost subvencionable estarà constituït pels següents conceptes: 

Pressupost de l'empresa o empreses que realitzin les obres, degudament desglossat.

Honoraris facultatius.

Redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris.

Cost de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica.


No s'inclouran impostos, taxes o tributs

Quin és l'import de la subvenció?


Les actuacions que hagin estat resoltes favorablement rebran una subvenció per la suma de les quanties establertes per a cada tipologia d'actuació i d'acord amb els límits i condicions que, amb caràcter general, s'indiquen a continuació:

 

Tipologia d'actuació

Quantia màxima
per habitatge o
cada 100m² de local

Quantia màxima

per edifici

Actuacions de conservació

2.000 €
per habitatge i per cada 100m² de local

35% del cost subvencionable

Actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat (amb una reducció de la demanda energètica de com a mínim el 30%)

2.000 €
per habitatge i per cada 100m² de local

35% del cost subvencionable

Actuacions per a la millora de l'accessibilitat

4.000 €
per habitatge i per cada 100m² de local

50% del cost subvencionable

Actuacions d'habitabilitat

3.000 €
per habitatge

50% del cost subvencionable

 

La suma d'imports per diferents actuacions es podran acumular entre si, però no podrà superar l'import resultant de multiplicar 11.000 euros per cada habitatge i per cada 100m² de superfície útil de local.

Quadre de quanties

On s'ha de presentar la documentació? I la sol·licitud dels ajuts? 

Un cop recopil·lada la documentació corresponent, el vostre tècnic, s'encarregarà de presentar-la de manera telemàtica al seu Col·legi Professional i de demanar l'Informe d'Idoneïtat Tècnica.

Quan hagueu obtingut aquest informe d'idoneïtat podreu presentar presencialment la sol·licitud d'ajuts a l'Oficina Local d'Habitatge. 

Quin termini hi ha per presentar la sol·licitud dels ajuts?

El termini de presentació de sol·licituds d'informe d'Idoneïtat previ a la sol·licitud d'ajuts finalitzarà el 31 de gener de 2017. 

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts finalitzarà el 31 de març de 2017. 

Díptic informatiu per sol·licitar els ajuts 

Normativa aplicable

Documents