Què és el Registre de Sol·licitants d'HPO.

 És un registre públic i administratiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.

 Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

 La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret.

Una vegada inscrits, poden participar en els processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió.

 Les finalitats d’aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

 La inscripció en el Registre té una vigència de un any.

 

  Normativa.

 Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

 

 Requisits.

 Persones que es poden inscriure en el Registre.

Es poden inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, les persones individuals i els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.

Una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència alhora ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció.

Les persones que puguin formar part d’una unitat de convivència per raó de parentiu amb el sol·licitant de l’habitatge i es trobin en procés de reagrupament familiar, si tenen dret a obtenir permís de residència a Catalunya i poden acreditar l’inici dels tràmits per a l’exercici d’aquest dret, també es consideren a tots els efectes, membres de la unitat de convivència.

 

Requisits dels sol·licitants

·         Ser major d’edat o estar emancipat.

·         Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret.

·         Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya.

·         Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.

·         No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.

·         No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.

·         Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència. 

  

Com realitzar la inscripció.

 S’ha d’inscriure de manera on-line a través de la Web i després demanar cita prèvia.

 PAS 1:

1.   http://www.registresolicitants.cat

2.   Inscripció

3.   Opció A

4.   Omplir dades amb la contrasenya que vulgui

5.   Omplir el formulari amb la unitat de convivència

6.   Guardar

7.   Imprimir i signar els majors d’edat

8.   Anoti el seu número d’expedient generat

 

PAS 2:

Demani cita prèvia mitjançant l’adreça:

http://seuelectronica.gramepark.cat

 

PAS 3:

El dia de la cita ha de presentar la sol·licitud signada per tots els majors d’edat juntament amb la següent documentació (originals):

 ·      DNI o NIE, en cas de menors d’edat sense DNI o NIE, s’haurà de lliurar el llibre de família.

·      Declaració de la RENDA o  Certificat d’Imputacions d’Hisenda o Certificat pensió no contributiva  del darrer exercici fiscal.

·      Divorci o Separació,  conveni regulador de separació / Sentència de divorci.

·      Parella de fet, document acreditatiu de l’existència de parella estable d’acord amb la normativa vigent.

·      Disposar d’un habitatge en propietat o d’una part del mateix, certificat de bens cadastrals. (OIAC).

·      Minusvalidesa ? 33%, certificat de grau de minusvalidesa.

·      Necessitat d’habitatge adaptat, certificat emès per l’ Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

·      Família nombrosa / Carnet monoparental, document acreditatiu.

·      Reagrupació familiar, certificat del Consolat  conforme la parella i fills es troben en el país d’origen.

·      En cas de solters amb menors a càrrec, quan el llibre de família tingui dos titulars hauran d’inscriure’s conjuntament o aportar conveni regulador de la guarda i custodia.

 

On adreçar-se.

 Oficina Local d’Habitatge de santa Coloma de Gramenet

Gramepark, SA

Plaça Jose Cámara de la Hoz, s/n

08923 · Santa Coloma de Gramenet

DÍPTIC INFORMATIU

Consultes de participació i adjudicacions:

 ·      Pot consultar la seva participació a la pàgina web http://www.registresolicitants.cat

      (procediments d’adjudicació).

·        També pot buscar habitatge mitjançant la web http://agenciahabitatge.gencat.cat

       (cercador d’habitatges)