Règim funcionarial

Règim laboral

Oferta pública règim laboral

CATEGORIA

GRUP

VACANT

SISTEMA DE SELECCIÓ

Tècnic/a cultura

A2

1

Concurs-oposició lliure

Dissenyador/a gràfic

C1

1

Concurs-oposició lliure

Oficial/a

C2

1

Concurs-oposició lliure

Informació sobre l'oferta

  • L’oferta pública és una previsió de les necessitats de recursos humans, que amb assignació pressupostària, han de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés;
  • La publicació de l’oferta comporta l’obligació de convocar els processos selectius per a les places compromeses i fins a un 10% addicional, i fixar el termini màxim per a la seva convocatòria. Concretament, l’oferta s’haurà d’executar dins un termini màxim  improrrogable de tres anys i haurà de publicar-se en el diari oficial corresponent i a la web municipal.
  • Quan s’hagin de convocar alguna de les places incloses en l’oferta pública d’ocupació, s’aprovaran les corresponents bases específiques que regiran l’articulació de la convocatòria (requisits, plaços, proves del procés selectiu, temari,...). Aquestes bases específiques es complementaran amb les bases generals per a l’accés a les places vacants de la plantilla laboral i funcionarial de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (aprovades al Ple Municipal de 19 de juliol de 2010, publicades al DOGC 5687 de 6 d’agost i modificades al DOGC 5751 de 9 de novembre de 2010).