Règim funcionarial

RÈGIM FUNCIONARIAL

CLASSIFICACIÓ

DENOMINACIÓ

GRUP

VACANT

SISTEMA DE SELECCIÓ

Escala Admó. General

 

 

 

 

Subescala: Gestió

Tècnic/a gestió

A2

2

Concurs oposició restringit

Subescala:  Administrativa

 Administratiu/va

C1

16(*)

Concurs-oposició lliure

Subescala: Auxiliar

Auxiliar administratiu/va

C2

6

Concurs-oposició lliure

Escala Admó. Especial

 

 

 

 

Subescala tècnica

 

 

 

 

Classe: Tècnica Superior

Tècnic/a superior

A1

5

Concurs-oposició lliure

 

Enginyer/a superior

A1

1

Concurs-oposició lliure

Classe: Tècnica Mitja

Arquitecte/a tècnic/a

A2

3

Concurs-oposició lliure

 

Enginyer/a tècnic/a industrial

A2

3

Concurs-oposició lliure

 

Enginyer/a tècnic/a agrícola

A2

1

Concurs-oposició lliure

 

Enginyer/a tècnic/a obres públiques

A2

1

Concurs-oposició lliure

 

Analista

A2

1

Concurs-oposició lliure

 

Treballador/a social

A2

1

Concurs-oposició lliure

 

Tècnic/a mitjà

A2

2

Concurs-oposició lliure

 

 

 

2

Concurs-oposició restringit

Classe: Tècnica auxiliar

Tècnic/a auxiliar

C1

5

Concurs-oposició lliure

 

Inspector/a

C1

3

Concurs-oposició lliure

Subescala Serveis Especials

Auxiliar tècnic/a

C2

17(*)

Concurs-oposició lliure

Classe: Comesa Esp.

Classe: Policia Local

Agent

C2

3

Concurs-oposició lliure

Classe: Oficis

Oficial

C2

1

Concurs-oposició lliure

(*) 1 plaça reservada a persones amb discapacitat

 

 

 

Règim laboral

RÈGIM LABORAL

CATEGORIA

GRUP

VACANT

SISTEMA DE SELECCIÓ

Tècnic/a superior

A1

2

Concurs-oposició lliure

Enginyer/a informàtic/a

A1

1

Concurs-oposició lliure

Enginyer/a tècnic/a

A2

1

Concurs-oposició lliure

Tècnic/a mitjà

A2

1

Concurs-oposició lliure

Tècnic/a cultura

A2

2

Concurs-oposició lliure

Auxiliar tècnic/a

C2

2

Concurs-oposició lliure

 

 

2

Concurs-oposició restringit

Telefonista

C2

3(*)

Concurs-oposició restringit

Oficial/a

C2

4

Concurs-oposició lliure

(*) 3 places reservades a persones amb discapacitat

 

 

Informació sobre l'oferta

  • L’oferta pública és una previsió de les necessitats de recursos humans, que amb assignació pressupostària, han de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés;
  • La publicació de l’oferta comporta l’obligació de convocar els processos selectius per a les places compromeses i fins a un 10% addicional, i fixar el termini màxim per a la seva convocatòria. Concretament, l’oferta s’haurà d’executar dins un termini màxim  improrrogable de tres anys i haurà de publicar-se en el diari oficial corresponent i a la web municipal.
  • Quan s’hagin de convocar alguna de les places incloses en l’oferta pública d’ocupació, s’aprovaran les corresponents bases específiques que regiran l’articulació de la convocatòria (requisits, plaços, proves del procés selectiu, temari,...). Aquestes bases específiques es complementaran amb les bases generals per a l’accés a les places vacants de la plantilla laboral i funcionarial de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (aprovades al Ple Municipal de 19 de juliol de 2010, publicades al DOGC 5687 de 6 d’agost i modificades al DOGC 5751 de 9 de novembre de 2010).