Alliberats sindicals

Font: Departament de Recursos Humans
Data última actualització: 2021
Període actualització: 2022

Alliberats sindicals

Sindicat

Nombre d’alliberats/des

Hores utilitzades per sindicat: mitjana mensual (11 mesos anuals)

Costos totals alliberats/des per sindicat: mitjana mensual

CGT

1

150 hores

 5.954,98€