Expedient de l'inventari 2018

Ajuntament

Llibres inventari 2018

Nom de fitxer Informació
Llibre A

Béns, drets i obligacions de l'ens local.

27 MB
Llibre C

Dels béns afectes al Patrimoni històric i artístic

419 KB
Llibre E

Béns cedits revertibles

417 KB

Expedient de rectificació 2018

Nom de fitxer Informació
Alta de béns de l'exercici

Inventari 2018

1 MB
Baixes de béns de l'exercici

Inventari 2018

431 KB
Llistats del resum de l'expedient de rectificació de l'inventari

Inventari 2018

552 KB
Millores de l'exercici

Inventari 2018

742 KB