Normes urbanístiques

En aquesta secció es poden consultar les normes urbanístiques vigents d'àmbit metropolità (PGM) i les seves posteriors modificacions que afecten al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

 

NORMES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ:

 

MODIFICACIONS DE LES NORMES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ: