Normes Urbanístiques

En aquesta secció es poden consultar les normes urbanístiques vigents d'àmbit metropolità (PGM) i les seves posteriors modificacions que afecten al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

Més concretament inclou:

  • Normes Urbanístiques d'àmbit Metropolità.
  • Modificiació de les Normes Urbanístiques d'àmbit Metropolità.
NORMES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ:
MODIFICACIONS DE LES NORMES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ: