Convocatòria:

Oberta.

Termini:

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya iniciarà el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per mantenir el dret a obtenir, per a l’exercici 2021, les prestacions permanents per al pagament del lloguer atorgades a l’empara de l’Ordre MAH/402/2009, de 5 d’agost, per la qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer.

Beneficiaris:

Poden accedir a aquestes prestacions les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2020, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, que el 31/12/2012 tenien 65 anys o més, amb resolució favorable atorgada l'any 2010.

Requisits:

Únicament s'iniciarà, per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per mantenir el dret a obtenir, per a l’exercici 2021, les prestacions permanents per al pagament del lloguer, les persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any 2020, d’acord amb la convocatòria publicada amb la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril, regulada per l’Ordre 402/2009, de 5 d’agost.

Ingressos:

Es considera que una unitat de convivència està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis, quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer.

Import de la subvenció:

L'import mensual de la subvenció és d'un màxim de 240 euros/mes i d'un mínim de 20 euros/mes.

Fiscalitat:

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.

No poden ser perceptores de les subvencions:

  • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
  • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
  • Les unitats de convivència que acreditin un import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 460) superior a 500 €.
  • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Incompatibilitats:

Aquestes subvencions són incompatibles, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Informació i tramitació:

Per a presentar els rebuts de lloguer cal sol·licitar cita prèvia a través del telèfon: 93 392 47 45