Durant el curs escolar 2018-2019 es portaran a termes les intervencions als patis. En breus, podrem veure els resultats!