Normativa de les escoles bressol

Ordre EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Resolució EDU/452/2019 , de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019 – 2020. Publicat al D.O.G.C núm. 7821 el 01/03/2019.

Decret 31/2019 , de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de marc, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

Llei 26/2015 , de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència (en relació a certificats negatius de delictes sexuals).

Decret 30/2015 , de 3 de març. Pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Decret 152/2013 , de 9 d’abril, de creació del Col·legi de Dietistes – Nutricionistes de Catalunya, del govern de la Generalitat – D.O.G.C. d’11 d’abril de 2013 (en relació a revisió de menús escolars).

Decret 101/2010 , de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Decret 75/2007 , de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

Decret 282/2006 , de 4 juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.