Model educatiu de les EBM

Les escoles bressol municipals es fonamenten en la pedagogia de la vida quotidiana, donant valor educatiu a totes les situacions del dia a dia.

Són escoles laiques, no sexistes, que treballen la igualtat, el respecte envers els i les altres i l’entorn, partint dels interessos i les necessitats dels i les infants. Potencien la integració de la diversitat social i cultural i la participació de les famílies. Fomenten les tradicions i costums catalanes i fan servir com a llengua vehicular el català.

Tots els centres que constitueixen la xarxa d’escoles bressol municipals de Santa Coloma de Gramenet s’ajusten a les condicions regulades per llei. Els centres estan dotats amb aules adequades a cadascuna de les edats, una sala polivalent i amplis patis. Tots aquests espais estan equipats amb el material didàctic i pedagògic necessari per dur a terme la seva activitat. També disposen de cuina pròpia i ofereixen menús variats i equilibrats, adaptats a cada etapa.

Tots els i totes les professionals de les nostres escoles són personal qualificat. El personal docent ha de tenir el títol de mestre/a especialista en educació infantil o de grau equivalent, o el títol de tècnic o tècnica superior en educació infantil o de grau equivalent. Cada centre compta amb:

  • 1 director/a.
  • 1 educador/a tutor/a per cada grup classe.
  • 1 educador/a amb funcions de suport pedagògic per cada dos grups classe
  • Personal de cuina.

Horari:

  • Horari lectiu de 9 a 12 h i de 15 a 17 h.
  • Servei d’acollida de 8 a 9 h o de perllongament de 17 a 18 h (només s’ofereixen en funció de la demanda).
  • Servei de menjador de 12 a 15 h.