3 - 12 anys. Educació infantil de segon cicle i primària

3 – 6 ANYS. EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE

El segon cicle de l’educació infantil segueix una línia de continuïtat respecte a l’educació que es rep a les escoles bressol o llars d’infants. Té caràcter voluntari i gratuït i està format per tres cursos.

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als i les infants aquelles situacions educatives que els i les permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d’expressió i comunicació; l’observació i descoberta del seu entorn més proper i l’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

Al segon cicle de l’educació infantil s’atenen especialment les necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels i les infants. Les principals àrees de treball són la descoberta d’un/a mateix/a, la descoberta de l’entorn natural i social i la intercomunicació i llenguatges.

6 – 12 ANYS. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’educació primària comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles: cicle inicial (1r i 2n), cicle mitjà (3r i 4t) i cicle superior (5è i 6è).

L’objectiu d’aquesta etapa és preparar els i les alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en què l’evolució és constant. Els nens i les nenes han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S’ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol àrea curricular, s’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre.

Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l’assoliment de les competències s’organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l’ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l’aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.