0 - 3 anys. Educació infantil de primer cicle

L’educació infantil és l’etapa educativa de caràcter no obligatori que s’imparteix als i les infants de 0 a 6 anys. S’organitza en dos cicles de tres cursos:

  • Educació infantil de primer cicle (0 – 3).
  • Educació infantil de segon cicle (3 – 6).

 Cal tenir present que no és fins als 3 anys quan, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, l’ensenyament és universal, gratuït i amb oferta de places per a tots els i les infants.

Poden impartir el primer cicle d’educació infantil les escoles bressol o llars d’infants creades o autoritzades per l’Administració educativa.

L’objectiu principal d’aquesta etapa és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nens i les nenes.

L’educació infantil de primer cicle s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. És una etapa de descoberta i adquisició d’aprenentatges on els i les infants desenvolupen les seves capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials. Aprenen a relacionar-se amb altres nens i nenes i amb les persones adultes, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials. Avancen en la seva autonomia, treballen hàbits i comencen a descobrir l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

Per sol·licitar plaça escolar en una escola bressol cal que els i les infants tinguin, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin aquesta edat.

Horaris

  • Horari lectiu de 9 a 12 h i de 15 a 17 h.
  • Servei d’acollida de 8 a 9 h o de perllongament de 17 a 18 h (només s’ofereixen en funció de la demanda).
  • Servei de menjador de 12 a 15 h.