Educació especial

S’entén per alumnat que presenta necessitats educatives especials aquell que requereixi, per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de la seva discapacitat o trastorns greus de conducta.

L’escolarització en centres d’educació especial es pot estendre fins als vint anys i només es durà a terme quan les necessitats de l’alumnat no puguin ser ateses en el marc de les mesures d’atenció a la diversitat dels centres ordinaris.

Santa Coloma de Gramenet compta amb el centre d’educació especial Josep Sol i Rodríguez per donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat entre els tres i els vint anys amb NEE del municipi, a partir del dictamen d’escolarització de l’EAP.

Centre

CEE JOSEP SOL I RODRÍGUEZ

Adreça: c. dels Almogàvers, s/n

Telèfon: 93.391.35.11

Correu electrònic: a8040047@xtec.cat

Web: agora.xtec.cat/cee-josepsol/