Envers el cromatisme dels Béns culturals d’interès nacional (BCIN), Béns culturals d’interès local (BCIL), Béns amb protecció urbanística (BPU) i Edificis de l’Inventari (EI) construïts amb anterioritat al 1940, es determinen amb caràcter normatiu les següents pautes d’intervenció:

S'haurà de fer una exploració prèvia dels colors originals dels paraments de l’edificació, preferentment sota voladissos i ràfecs, triant la capa de pintura més pròxima a l'arrebossat i la seva reproducció amb els pigments tradicionals de terres naturals.

L'exploració i reproducció dels colors originals s’haurà d'estendre a les fusteries i persianes, als balcons, i als emmarcaments, llindes i brancals, de les obertures.

Quan als paraments, balcons i emmarcaments no es trobi cap resta prèvia de color, s’hauran d’utilitzar:

Als paraments els tons ocre, groc o vermellós (mangra) preparats amb pigments naturals de terres. També és aconsellable el "blauet", preparat amb "blau de Montserrat", quan hi hagi testimonis de la seva existència.

Als emmarcaments s’hauran d’utilitzar tons adequats al cromatisme seleccionat per a paraments.

Quan a les persianes i fusteries no es trobi cap resta prèvia de color, s’hauran d’utilitzar  tons adequats al cromatisme seleccionat per a paraments i emmarcaments, amb preferència dels tons verdosos o marronosos.

Les  anteriors pautes d’intervenció seran recomanables per als Béns culturals d’interès local (BCIL), Béns amb protecció urbanística (BPU) i Edificis de l’Inventari (EI) construïts a partir de l’any 1940, i per a la resta d’edificis existents o de nova construcció que formin part d’entorns d’edificis catalogats o d’Ambients urbans protegits (A).

En aquestes edificacions es podran utilitzar pintures sintètiques amb tons que hauran d'aproximar-se als de la Norma DIN 6164 següents:

  • per al groc, DIN 6164 / 3:6:1 i 3:6:2
  • per al mangra, DIN 6164 / 7:4:4 - 7:5:2 - 7:5:3

Així mateix, s’estableixen les següents pautes generals d’aplicació a la totalitat dels edificis objecte de protecció i als edificis existents o de nova construcció situats dins els entorns o ambients urbans protegits:

En cas de restauració d’edificacions amb façanes esgrafiades o amb altres solucions constructives tradicionals, s’haurà de reproduir formal i cromàticament la corresponent ornamentació mitjançant tècniques i materials tradicionals.

S’evitarà l’aplicació de pintures sobre la pedra natural de les façanes.

Es rebutjaran els colors primaris, els negres i blancs, les pintures mancades de transparència, així com els tons forts o estridents i els tons pàl·lids del groc o el rosat, si no són els originals.

En tots els casos la conveniència de la proposta cromàtica de paraments, balcons, emmarcaments, persianes i fusteries s’haurà de justificar mitjançant l’aportació d’un plànol d’alçat a color del tram de carrer on s’ubica l’edifici objecte de la intervenció.