Plan de inversiones y mejoras en el barrio del Raval (Distrito V)

A partir de diferentes reuniones de los vecinos y las vecinas del barrio del Raval con la alcaldesa Núria Parlon, concejales, y diferentes técnicos municipales, unidas a las necesidades detectadas y recogidas en los servicios de proximidad -Regidories de distrito, el programa del Alcaldía en los barrios y la mediación comunitaria- el Ayuntamiento ha elaborado un Plan de inversiones y mejoras a realizar para dar respuesta a los problemas de movilidad y accesibilidad de las calles, de limpieza viaria y para ampliar los espacios verdes, entre otras necesidades, con el objetivo de dignificar el espacio público y revitalizar este barrio.

Es un documento donde se detallan las actuaciones que hay que hacer en el Raval para solucionar problemas como el deterioro del espacio público, los solares en desuso y el incivismo.

Plans d'ocupació i Brigades d'Acció Immediata

Per poder donar resposta a les necessitats del barri, està previst posar en marxa el Pla de manteniment del Raval, un conjunt d’actuacions para revitalitzarlo a partir dels Plans d’Ocupació

municipals i de les Brigades d’Acció Immediata (BAI’s). Amb aquest Pla s’afavorirà l’accés al mercat laboral de persones en situació d’atur i alhora es podran millorar els desplaçaments i l’accessibilitat de les persones, en un barri amb fortes pendents.

Entre aquestes actuacions destaquen:

  • La reparació o substitució de paviment malmès de la calçada i voreres
  • La reparació i repintat de murs malmesos als parcs, jardins i col·legis
  • La reparació o substitució de pilones, papereres i mobiliari urbà
  • La neteja amb aigua a pressió de zones amb taques localitzades en el paviment
  • La retirada de cartells i enganxines del mobiliari urbà col·locats fora dels llocs autoritzats
  • La neteja o substitución de les senyals de trànsit i els semàfors
  • El repintat de papereres i bancs i altres elements mobiliari urbà
Una foto d'un dels carrers remodelats al Raval

S’ha remodelat de manera integral el carrer de Pau Claris, entre l’avinguda de la Generalitat i el carrer d’Elcano, ampliant voreres i repavimentant calçada. S’ha renovat l’enllumenat i la xarxa de clavegueram. S’ha urbanitzat l’obertura del carrer dels Espriu, entre l’avinguda de Pons i Rabadà i les escales de Joaquim Talavera; S’ha creat vorera, passos adaptats a persones amb mobilitat reduïda

S’ha creat vorera, passos adaptats a persones amb mobilitat reduïda, pavimentat calçada i renovat l’enllumenat. Properament es repararà l’asfaltat del tram que va de les escales Joaquim Talavera a Pau Claris i es millorarà la vorera.

L’ampliació dels Jardins Balandrau suposaran la seva connexió amb l’avinguda de la Generalitat, la petanca i el vial esquerre del riu. Hi haurà més zones de vegetació i arbrat, per al passeig i més il·luminació.

Foto Centre Esportiu Raval

Revitalitzar l’Espai cívic del Raval

Està previst intervencions per millorar l’Espai cívic del Raval, ubicat a l’illa interior formada pels carrers de Sant Jordi, Pau Claris, l’avinguda de la Generalitat i la plaça d’accés a la comissaria de la Policia Local. En destaca el trasllat del centre cívic a la planta inferior del Centre Esportiu Raval (CER) i la creació del seu accés; a la plaça es crearan espais enjardinats i s’incorporaran materials més naturals, se sanejarà i pintaran les escales, baranes i murs de les rampes.

Mapa d'actuacions

Foto del mapa d'actuacions del barri del Raval