Plan de inversiones y mejoras en el barrio de Can Franquesa

A partir de diferentes reuniones de los vecinos y las vecinas del barrio de Can Franquesa con la alcaldesa Núria Parlon, concejales y concejalas, y técnicos municipales, unidas a las necesidades detectadas y recogidas en los servicios de proximidad — Concejalías de distrito, el programa la Alcaldía en los barrios y la mediación comunitaria— el Ayuntamiento ha elaborado el Plan de inversiones y mejoras a realizar para dar respuesta a los problemas de movilidad, accesibilidad y seguridad vial, entre otras necesidades, de este barrio.

Es un documento donde se detallan las actuaciones que hay que hacer de manera inmediata en Can Franquesa y los proyectos y estudios necesarios para solucionar problemas como el deterioro del espacio público, la necesidad de reforzar la limpieza del barrio y el mantenimiento de todos aquellos puntos que se han deteriorado con el paso del tiempo, el uso y también debido a las fuertes pendientes de la zona y la proximidad con la montaña.

Plans d'ocupació i Brigades d'Acció Immediata

 Al barri de Can Franquesa hi ha molts punts malmesos del paviment, als carrers, parcs i jardins, i també hi ha diversos elements del mobiliari urbà que cal renovar en favor d’un millor espai compartit pels veïns i les veïnes.

Per poder donar resposta a aquests problemes i millorar la mobilitat i seguretat de les persones, s’ha posat en marxa el Pla de manteniment del barri, un conjunt d’actuacions per renovar l’espai públic a partir dels Plans d’Ocupació municipals i de les Brigades d’Acció Immediata (BAI’s).

Amb aquest Pla s’afavoreix l’accés al mercat laboral de persones en situació d’atur i alhora es podran millorar els desplaçaments i l’accessibilitat de les persones, en un barri amb fortes pendents.

Entre aquestes actuacions destaquen:

  • La reparació o substitució de paviment malmès de la calçada i voreres on calgui
  • La reparación i repintat de murs malmesos als parcs, jardisn i col·legis
  • La reparación o substitució de les pilones, papereres i mobiliari urbà
  • La neteja amb aigua a pressió de zones amb taques localitzades en el paviment
  • El repàs de desbordaments
  • La retirada de cartells i enganxines del mobiliari urbà col·locats fora dels llocs autoritzats
  • La neteja de senyals de trànsit i semàfors
  • El repintat de papereres i bancs
  •  

 

 

Fotografia carrer Menorca

Millores a la mobilitat i equipaments

En el carrer de Còrdoba s’han construït 1.350m2 de noves voreres i s’han fet 28 noves places d’aparcament, s’estudiarà la millora del Mirador dels Ibers i el projecte de voreres al carrer de Menorca, així com la remodelació de les del carrer de Formentera. Entre les millores realitzades, destaca la pavimentación de les escales -anteriorment de sorra- que connecten el carrer

Parc Can Franquesa

de Cabrera amb el carrer de Menorca. A l’apartat de mesures de seguretat, destaca el projecte de col·locació d’una xarxa protectora de 70 metres al talús de carrer de Cabrera i al carrer de Menorca, per evitar que la sorra i les pedres d’aquesta zona de muntanya envaeixin les voreres i la carretera.

Destaca l’arranjament de la Pista poliesportiva del Centre Cívic de Can Franquesa. Al març del 2015 es pavimentarà la pista, es millorarà la seva il·luminació i es repararan les porteries 

Foto Parc Can Franquesa

i les canastes.

També es renovaran 3.000 metres de baranes a tot el barri, per garantir-ne la seguretat de grans i petits

Mapa d'actuacions

Foto del mapa d'actuacions Can Franquesa