Renovación de la calle Menorca

Barrio de Can Franquesa

Foto

Han començat els treballs de pavimentació del c/Menorca que permetran millorar tant la mobilitat de les persones vianants com la seguretat viària en aquesta zona del barri de Can Franquesa.

L’actuació  facilitarà encara més l'accés als edificis del carrer, al Centre Cívic de Can Franquesa, a les parades d'autobús i a l'ascensor públic inclinat.

La superfície total de l’actuació engloba la totalitat del carrer, és de 6.439 m2, amb una durada estimada inicialment d’11 setmanes.

L’Ajuntament ha planificat les obres en diferents fases per afectar el mínim possible a la mobilitat del veïnat i del transport públic, i facilitar l’accés als habitatges a més de garantir el màxim nombre de places d’aparcament en cadascuna de les fases.

El projecte inclou la reparació i renovació de la calçada actual, actuacions en voreres, embornals i tapes de serveis; estesa de capes d’aglomerat i pintura de la senyalització horitzontal.

Pel que fa a les actuacions a les voreres, els treballs consistiran principalment a fer voreres en trams on actualment no n’hi ha, i incrementar l’amplada d’algunes ja existents per a una millor accessibilitat i mobilitat del veïnat.

El reforç del paviment actual es farà mitjançant l’estesa de dues capes d’aglomerat asfàltic i una estesa final i recobriment d’una capa de rodament.

El pressupost és de 332.335,97 € (IVA inclòs).