Renovació del carrer Menorca

Barri de Can Franquesa

fotografia del carrer Menorca

L'Ajuntament té previst per a l'any 2021 dur a terme unes obres que millorin la mobilitat a peu i que al temps ordenin la mobilitat dels vehicles al carrer Menorca, situada a la part més alta del barri de Can Franquesa. Els serveis tècnics municipals han elaborat aquest projecte

Objectius de la renovació

  • Ampliar l'amplària de les voreres per fer-les més accessibles i millorar la mobilitat de les persones del barri. Actualment les voreres del carrer Menorca són molt estretes i en alguns trams es tornen impracticables per l'aparcament irregular sobre elles d'lguns vehicles.
  • Millorar l'accés als edificis del carrer, al Centre Cívic de Can Franquesa, a les parades d'autobús i a la zona d'accés a l'ascensor públic inclinat.
  • Ampliar l'espai de vorera amb un tram remuntable en la part final de carrer, ara inexistent, per donar-li continuïtat fins a l'accés al camí de la font del Torrent de les Bruixes i a la vorera de la parada d'autobús existent més a baix. Aquest tram de vorera remuntable permetrà l'aparcament nocturn.
  • Ordenar l'aparcament existent, incorporant una zona d'aparcament per a motocicletes, demandada pel veïnat i sacrificant molt poques places d'aparcament, a canvi de milorar significativament l'amplada de les voreres i la mobilitat de les persones.
  • Reparar i renovar tota la calçada per millorar la seguretat del pas del vehicles.
  • Reubicar tots els contenidors de recollida de residus en una zona central de tretze metres.

Propostes d'actuació

plànol amb la numeració de les propostes

1.- Desplaçar el fanal per fer la vorera més accessible

2.- Pas adaptat

3.- Millorar la zona d’accés a l’aparcament

4.- Refer la vorera al voltant del Centre Cívic

5.- Pas de vianants a l’alçada de l’escala

6.- Eixamplament vorera

7.- Ampliació de voreres

8.- Parada bus – treure plataforma – vorera

9.- Adaptació ampliació vorera bus-accés ascensors

10.- Zona protegida incorporada a vorera

11.- Adaptació zona d’accés a rampa

12.- Vorera accessible – aparcament nocturn.

Gràfica de la situació actual del carrer en planta
Situació actual
Gràfica de la proposta futura en planta
Proposta
fotyografia de l'accés a un edifici del carrer Menorca
logotip millorem els nostres barris

INFORMACIÓ ALS VEÏNS I VEÏNES

Telèfon: 93 462 40 38 / 661 689 100 - De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Correu electrònic: gallegorr@gramenet.cat