Plan de inversiones y mejoras en el barrio del Fondo (Distrito VI)

A partir de diferentes reuniones de los vecinos y las vecinas del barrio del Fondo con la alcaldesa Núria Parlon, concejales, y varios técnicos municipales, unidas a las necesidades detectadas y recogidas en los servicios de proximidad -regidories de distrito, el programa «la Alcaldía en los barrios »y la mediación comunitaria- el Ayuntamiento ha elaborado un Plan de inversiones y mejoras a realizar para dar respuesta a los problemas de movilidad y accesibilidad de las calles, de limpieza viaria y de circulación de los vehículos, entre otras necesidades, con el objetivo de hacer un espacio público más amable para los vecinos y las vecinas.

Es un documento donde se detallan las actuaciones realizadas y las que hay que hacer en el Fondo para mejorar el barrio dentro de un entorno urbano adecuado y con la mejora de espacios comunes tales como plazas, zonas verdes y equipamientos para la ciudadanía.

Plans d'ocupació i Brigades d'Acció Immediata

Al barri del Fondo hi ha diferents punts malmesos del paviment, tant a la calçada com a voreres als carrers, així com diversos elements del mobiliari urbà que cal renovar i/o netejar, a favor d’un millor espai públic compartit pels veïns i veïnes.

Amb la posada en marxa d’un pla integral de manteniment per al barri s’incideix en la mobilitat, seguretat i accessibilitat de diferents punts de l’espai públic. A partir de Plans d’ocupació municipals i de les Brigades d’Acció Immediata (BAI) s’afavoreix l’accés al mercat laboral de persones en situació d’atur, alhora que es milloren els desplaçaments i l’accessibilitat de les persones i l’entorn urbà en tot el barri.

Entre aquestes actuacions destaquen:

  • L’instal·lació de noves plataformes en les parades d’autobús
  • La substitució de carcasses semafòriques i neteja de senyals de trànsit i semàfors
  • La reparació o substitució de paviment malmés de la calçada i les voreres
  • La reparació o substitució de pilons, papereres i mobiliari urbà
  • La col·locació de paviment antilliscant en voreres
  • La reposició de bàculs (peus metàl·lics dels fanals) afectats per la corrosió
  • La neteja amb aigua a pressió de zones amb taques localitzades al paviment
  • La retirada de cartells i adhesius del mobiliari urbà col·locats fora dels llocs autoritzats
Foto biblioteca del Fondo

Millorant l'espai públic i els equipaments

És a ple rendiment el nou Edifici Fondo, una construcció singular que dota d’una nova centralitat econòmica i social al barri. A més de les tradicionals parades al mercat, incorpora un gran supermercat, una biblioteca amb un fons de més de 40.000 documents i la primera llar d’infants al barri amb 82 places. 

Mapa d'actuacions