Bo Lloguer Jove

Convocatòria: Tancada.

El bo jove d’habitatge és una ajuda que contribuirà al pagament de la renda o preu pel lloguer d’un habitatge o d’una habitació amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés i el manteniment. 

DESTINATARIS

Persones fins a 35 anys inclosos, que compleixin els requisits de la convocatòria i que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent. 

REQUISITS GENERALS

S’ha de disposar d’una font regular d’ingressos, inclosos els de les persones que tinguin el domicili habitual a l’habitatge arrendat, iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC (22.548,67€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC (23.664,15€), si els ingressos corresponen a l’any 2021, i igual o inferiors al 3,05 vegades l’IRSC (24.301,57€) si els ingressos corresponen a l’any 2022. 

Les persones que hagin començat a treballar el 2021 i/o el 2022 hauran d'emplenar i presentar la declaració responsable d'ingressos

La renda de lloguer no pot ser superior a 900 euros/mes – 450 €/mes habitació.

Fer el pagament del lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per l’administrador/a de finca. 

Estar al corrent de les obligacions tributàries davant (Hisenda, Seguretat Social, La Generalitat de Catalunya). 

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

La quantia mensual de la subvenció és de 250 € amb el límit de l’import mensual del lloguer. L’ajut es concedeix per un termini màxim de dos anys. En cas de contractes vigents amb anterioritat de l’any 2022, la subvenció s’atorga per aquest any 2022 i per al 2023. 

TERMINIS PRESENTACIÓ

El termini per a presentar la sol·licitud i la documentació s’inicia el dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitza el 17 de juny de 2022 a les 17 hores. 

DOCUMENTACIÓ

La següent documentació és imprescindible per la sol·licitud:  

DNI/NIE vigent.

Certificat d’empadronament.

Contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’us. Incloure totes les fulles en un únic fitxer pdf.

Rebuts del lloguer 2022 – S’han d’escanejar tots els rebuts i/o comprovants de pagament del lloguer en un únic fitxer pdf.

Full transferència bancària (mod. SEPA), a nom de la persona sol·licitant i les dades bancàries on s’ha d’ingressar la subvenció (ha d’estar emplenat i segellat pel banc). També pots presentar el certificat de titularitat del compte bancari (link document SEPA).

Vida laboral. On acrediti l’alta de 3 mesos dins dels 6 abans de presentar la sol·licitud. O bé, que estarà 6 mesos d’alta quan presenta la sol·licitud.

Acreditació  font regular d’ingressos:

Declaració de renda IRPF any 2020.

Si has començat a treballar l’any 2021, certificat d’imputacions

Si has començat a treballar l’any 2022, presentació de nòmines i/o contracte de treball i/o certificat empresa. Acreditant que treballa o treballarà 6 mesos.  

És important que els documents siguin en pdf escanejats o descarregats, ja que no es podran adjuntar fotografies dels documents en paper. 

TRAMITACIÓ

Es recomana la presentació de la sol·licitud electrònicament al portal de tràmits de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (és necessari disposar de l’idcat mòbil o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Gramepark. 

Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. En cas que sigui necessària l’esmena de la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació exigida. 

Preguntes freqüents: Podeu consultar les preguntes freqüents en el aquest enllaç