Gramepark

CONCEPTE 2018 2019 2020 2021
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional 6.482.444,30 4.772.181,50 4.772.181,50 4.772.181,50
  Import net de la xifra de negocis 4.755.772,12 2.908.777,98 2.908.777,98 2.908.777,98
  Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent 107.525,18 114.256,52 114.256,52 114.256,52
  Subvencions i transferències corrents 1.619.147,00 1.749.147,00 1.749.147,00 1.749.147,00
  Ingressos financers per interessos 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ingressos excepcionals 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aportacions patrimonials 0,00 0,00 0,00 0,00
  Subvencions de capital previstes rebre 0,00 0,00 0,00 0,00
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional 7.077.940,36 4.369.243,52 4.369.243,52 4.369.243,52
  Aprovisionaments 312.284,90 311.060,17 311.060,17 311.060,17
  Despeses de personal 1.882.329,02 2.000.257,45 2.000.257,45 2.000.257,45
  Altres despeses d'explotació 1.525.067,06 1.050.767,46 1.050.767,46 1.050.767,46
  Despeses financeres i assimilables 1.323.368,96 580.119,60 580.119,60 580.119,60
  Impost de societats 0,00 0,00 0,00 0,00
  Altres impostos 292.949,90 322.303,44 322.303,44 322.303,44
  Despeses excepcionals 0,00 0,00 0,00 0,00
  Variacions de l'Immobilitzat material i intangible; d'inversions immobiliàries; d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00
  Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació del compte d'explotació 1.741.940,52 104.735,40 104.735,40 104.735,40
  Aplicació de provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inversions efectuades per compte d'Administracions i Entitats Públiques 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ajudes, transferències i subvencions concedides 0,00 0,00 0,00 0,00
  CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT -595.496,06 402.937,98 402.937,98 402.937,98

Grameimpuls

CONCEPTE 2018 2019 2020 2021
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional 9.913.911,41 10.881.363,74 10.881.363,74 10.881.363,74
  Import net de la xifra de negocis 559.812,20 817.908,00 817.908,00 817.908,00
  Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent 0,00 0,00 0,00 0,00
  Subvencions i transferències corrents 9.354.099,21 10.063.455,74 10.063.455,74 10.063.455,74
  Ingressos financers per interessos 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ingressos excepcionals 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aportacions patrimonials 0,00 0,00 0,00 0,00
  Subvencions de capital previstes rebre 0,00 0,00 0,00 0,00
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional 9.817.153,42 10.789.101,23 10.789.101,23 10.789.101,23
  Aprovisionaments 548.611,87 580.497,67 580.497,67 580.497,67
  Despeses de personal 8.043.391,55 8.803.453,56 8.803.453,56 8.803.453,56
  Altres despeses d'explotació 1.224.650,00 1.399.150,00 1.399.150,00 1.399.150,00
  Despeses financeres i assimilables 500,00 500,00 500,00 500,00
  Impost de societats 0,00 0,00 0,00 0,00
  Altres impostos 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
  Despeses excepcionals 0,00 0,00 0,00 0,00
  Variacions de l'Immobilitzat material i intangible; d'inversions immobiliàries; d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00
  Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació del compte d'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aplicació de provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inversions efectuades per compte d'Administracions i Entitats Públiques 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ajudes, transferències i subvencions concedides 0,00 0,00 0,00 0,00
  CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT 96.757,99 92.262,51 92.262,51 92.262,51