Exercici 2019

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2018 2019 2020 2021
a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7) 101.582.178,04 111.001.778,70 106.785.227,16 106.683.481,51
  Capítol 1 32.970.322,72 34.211.067,60 35.575.017,18 36.990.483,31
Capítol 2 3.168.900,00 3.233.900,00 3.233.900,00 3.233.900,00
Capítol 3 10.341.772,88 11.243.297,96 11.243.297,96 11.243.290,97
Capítol 4 54.098.064,94 55.316.883,09 53.348.490,91 53.348.490,91
Capítol 5 538.400,00 538.200,00 538.200,00 538.200,00
Capítol 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol 7 464.717,50 6.458.430,05 2.846.321,11 1.329.116,32
b) Ingressos  financers (Capítols 8 i 9) 2.104.308,58 4.060.650,07 4.163.269,80 826.319,19
  Capítol 8 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
Capítol 9 1.924.308,58 3.880.650,07 3983269,8 646.319,19
I. Ingressos totals (a+b) 103.686.486,62 115.062.428,77 110.948.496,96 107.509.800,70
c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7) 98.271.689,63 110.249.778,71 106.275.227,16 103.019.083,92
  Capítol 1 34.247.126,23 36.230.710,83 37.436.991,97 37.447.164,25
Capítol 2 36.679.662,75 39.523.659,89 39.575.334,39 39.627.180,78
Capítol 3 1.098.857,82 937.000,00 783.000,00 585.000,00
Capítol 4 19.382.194,73 20.470.442,05 20.345.467,92 20.701.959,27
Capítol 5 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Capítol 6 3.005.189,38 9.442.250,67 5.914.432,88 1.957.779,62
Capítol 7 3.358.658,72 3.145.715,27 1.720.000,00 2.200.000,00
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9) 5.414.796,99 4.812.650,06 4.673.269,80 4.490.716,78
  Capítol 8 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
Capítol 9 5.234.796,99 4.632.650,06 4.493.269,80 4.310.716,78
II. Despeses totals (c+d) 103.686.486,62 115.062.428,77 110.948.496,96 107.509.800,70
Resultat d'operacions no financeres de l'exercici a 31/12/2018 =  a) - c) 3.310.488,41 751.999,99 510.000,00 3.664.397,59
Ajustaments Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1 606.969,12 629.810,68 654.920,39 680.978,50
Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2 372.585,34 380.227,76 380.227,76 380.227,76
Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3 2.063.125,40 2.252.156,49 2.252.156,49 2.252.155,02
(+)Ajust per liquidació PTE - 2008 152.530,68 152.530,68 152.530,68 152.530,68
(+)Ajust per liquidació PTE - 2009 588.413,04 588.413,04 588.413,04 588.413,04
Adquisicions amb pagament ajornat 57.480,00 0,00 0,00 0,00
Total ajustaments al pressupost de la corporació 3.841.103,58 4.003.138,65 4.028.248,36 4.054.305,00
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC 7.151.591,99 4.755.138,64 4.538.248,36 7.718.702,59