Selecció d’un Tècnic/a de Gestió Econòmica i Processos

L’objecte de la present convocatòria és la selecció d’un Tècnic/a de Gestió Econòmica i Processos, amb caràcter temporal, per l’empresa municipal Gramepark, SA mitjançant concurs públic.

 Termini de presentació de sol·licitud de participació:

Del 22 de maig al 6 de juny de 2021. Presentació telemàtica

NOTA ACLARIDORA.

La sol·licitud de participació en la convocatòria i la presentació de documentació es fa de forma telemàtica.

La referència que es fa al model d’instància normalitzada (Annex 1) a les Bases de la Convocatòria es refereix al model d’Instància Genèrica de la “SEU ELECTRÒNICA”, a l’apartat “Tràmits on line”.

Els candidats hauran d’omplir aquesta Instància Genèrica manifestant que volen prendre part en el procés de selecció i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions de capacitat i requisits a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.

A aquesta instància s’adjuntaran els documents que s’indiquen a les Bases de la convocatòria.

 Santa Coloma de Gramenet, 24 de maig de 2021