Selecció de personal per a la creació d'una borsa de treball per prestar serveis com a personal administratiu a l'empresa municipal Gramepark, SA

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, per concurrència pública, de personal per constituir una borsa de treball per a la seva posterior contractació en règim laboral, d’acord amb les necessitats de la societat, com a personal administratiu a l’empresa municipal Gramepark, SA.

Termini de presentació de sol·licitud de participació:

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 9 de març de 2023. La presentació de sol·licituds serà mitjançant presentació telemàtica.

Termini de presentació d'esmenes i possibles reclamacions a la llista de persones admeses i excloses:

El termini de presentació d'esmenes i possibles reclamacions a la llista de persones admeses i excloses finalitzarà el dia 27 de març de 2023.  La presentació d'esmenes i possibles reclamacions serà mitjançant presentació telemàtica.

Termini de presentació de reclamacions a la llista de valoracions de la fase de concurs:

El termini de presentació de reclamacions a la llista de valoracions de la fase de concurs finalitzarà el dia 18 d'abril de 2023.  La presentació d'esmenes i possibles reclamacions serà mitjançant presentació telemàtica.

Convocatòria a les persones aspirants seleccionades en la fase concurs a la realització de la prova psicotècnica i la prova de caràcter teòric-pràctic:

Les persones aspirants seleccionades a la realització de la prova psicotècnica i la prova caràcter teòric-pràctic s’hauran d’acreditar el dia de la prova amb el DNI.

Dia i hora de la convocatòria: 27 d’abril a les 10:00 h. AM

Lloc de la convocatòria:

Recinte Torribera - Masia Torribera – Aula 3

Carrer de Prat de la Riba, 171, 08921 Santa Coloma de Gramenet, tel. 933914814

Accés:

Arriba al Recinte l'autobús B-82 amb origen i final al Recinte Torribera. Passa cada 30 minuts, de dilluns a dissabtes feiners. Enllaça el Recinte Torribera amb el Centre Sociosanitari El Carme, a Badalona. Es pot fer transbordament a les línies de Metro L1 (Fondo i Santa Coloma) i L9 Nord (Singuerlín i Església Major), a les línies de Metrobús M1, M19, M27, M28 i M30, i a les línies d’autobús B15, B18 i B80.

Termini de presentació de reclamacions a la llista de valoracions de les proves psicotècnica i teòrico-pràctica:

El termini de presentació de reclamacions a la llista de valoracions de la fase de proves psicotècnica i teòrico-pràctica finalitzarà el dia 21 de maig de 2023.  La presentació reclamacions serà mitjançant presentació telemàtica a la seu electrònica de Gramepark. 

Convocatòria de la fase d'entrevistes:

Les persones aspirants convocades a la realització de l’entrevista s’hauran d’acreditar el dia i hora convocats amb el DNI.

Dia i hora de la convocatòria: 30 de maig de 2023 segons llistat publicat.

Lloc de la convocatòria:

Oficines de Gramepark, SA, Pl. José Cámara de la Hoz, s/n, 08923 Santa Coloma de Gramenet, tel. 933924745

Termini de presentació de reclamacions a la llista provisional de valoracions de les entrevistes i puntuacions totals:

El termini de presentació de reclamacions a la llista de valoracions de la fase d'entrevistes i puntuacions totals finalitzarà el dia 14 de juny de 2023.  La presentació reclamacions serà mitjançant presentació telemàtica a la seu electrònica de Gramepark. 

Termini de presentació de documentació original per compulsa:

Les persones aspirants que han superat el procés de selecció hauran de presentar els originals de la documentació que van adjuntar amb la sol·licitud de participació per a la seva compulsa com a màxims fins el dia 22 de juny de 2023.   En el supòsit que la documentació presentada no coincideixi amb l’original o no es presenti la documentació en termini, comportarà l’exclusió del procés selectiu de la persona aspirant. La presentació de la documentació s’haurà de realitzar a les oficines de Gramepark (Plaça José Cámara de la Hoz, s/n) de dilluns a divendres en horari de 09:00 a 14:00 hores.

NOTA ACLARIDORA.

La referència que es fa al model d’instància normalitzada (Annex 1) a les Bases de la Convocatòria s'haurà d'adjuntar a la Instància Genèrica de la  “SEU ELECTRÒNICA”, a l’apartat “Tràmits on line”.

Les persones candidates hauran d’omplir aquesta Instància Genèrica manifestant que volen prendre part en el procés de selecció i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions de capacitat i requisits a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.

A aquesta instància s’adjuntaran els documents que s’indiquen a les Bases de la convocatòria.