Selecció de personal per a la creació d'una borsa de treball per prestar serveis com a Agent de Mobilitat a l'empresa municipal Gramepark, SA

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, per concurrència pública, de personal per constituir una borsa de treball per a la seva posterior contractació en règim laboral, d’acord amb les necessitats de la societat, com a Agents de Mobilitat a l’empresa municipal Gramepark, SA.

 Termini de presentació de sol·licitud de participació:

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 27 de desembre de 2022. La presentació de sol·licituds podrà ser mitjançant presentació telemàtica o presencial

NOTA ACLARIDORA.

La sol·licitud de participació en la convocatòria i la presentació de documentació es fa tant de forma telemàtica com presencial.

La referència que es fa al model d’instància normalitzada (Annex 1) a les Bases de la Convocatòria en cas de presentació telemàtica s'haurà d'adjuntar a la Instància Genèrica de la  “SEU ELECTRÒNICA”, a l’apartat “Tràmits on line”.

Els candidats hauran d’omplir aquesta Instància Genèrica manifestant que volen prendre part en el procés de selecció i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions de capacitat i requisits a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.

A aquesta instància s’adjuntaran els documents que s’indiquen a les Bases de la convocatòria.

Canvi de data: Per impossibilitats tècniques s’ajorna la prova de català, prevista pel dia 19 de gener de 2023, al dia 27 de gener de 2023 a les 10:00 hores a les oficines de Gramepark, SA (Plaça José Cámara de la Hoz s/n de Santa Coloma de Gramenet)