Imatge virtual

En un plànol de l’arxiu històric de 1914, coincidint amb la construcció de l’església Major (1912-1915), ja queda definida la voluntat de continuar el passeig Mossèn Jaume Gordi fins a la Rambla i plaça de la Vila, trencant les dues illes existents entre el carrer de Vistalegre i la plaça.

En un segon plànol de 1939, ja s’ha dut a terme l’ampliació de Jaume Gordi, entre l’Església Major i el carrer de Rafael de Casanov, i es concreta el projecte d’ampliació fins arribar a Vistalegre.

En el Pla Comarcal de l’any 1953 es recull,  la continuïtat del carrer d’en Josep Pedragosa, fins a la rambla de Sant Sebastià.

El Pla General Metropolità (PGM) de 1976 contempla la continuïtat del passeig de Mossèn Jaume Gordi fins a la plaça de la Vila i proposa la creació d’una plaça en el punt de connexió entre el nou passeig, la Rambla i la plaça de la Vila.

El PERI inicia els seus estudis el 1992, amb la intenció de fer compatibles i coherents aquestes propostes i objectius del PGM, amb els necessaris ajustos que genera un estudi més detallat  de la realitat urbana. Delimita una Unitat d’Actuació per a dur a terme la prolongació del passeig Jaume Gordi.

El 9 de novembre de 1998, el promotor local  Francisco Ortega Manzano, presenta un document per al desenvolupament d’aquesta Unitat d’Actuació

El Ple de l’Ajuntament l’aprova l’octubre de 1999, amb la unanimitat dels 27 regidors, quedant definides les dimensions de l’espai lliure i de l’edifici de planta baixa més 12 plantes.

Al març de 2004 es va signar un conveni amb Francisco Ortega Manzano, antic propietari del solar on s’havia de construir un edifici, per a executar el PERI SCV II.

Amb la desaparició de Construcciones ortega S.A i la crisi econòmica les actuacions van quedar paralitzades. Es succeix un canvi de propietari majoritari de l’àmbit.

Després de gairebé 10 anys de paràlisi, que afectaren els drets dels petits propietaris de la zona, l’Ajuntament va prendre la iniciativa  Des del 2014, la gestió és pública, però els costos els segueixen assumint els propietaris del sol.

L’octubre de 2016, la Junta de Govern de l’Ajuntament va aprovar definitivament el “Projecte executiu d’urbanització de la UA1 del P.E.R.I. Santa Coloma Vella II. El projecte d’urbanització, aprovat definitivament, té un pressupost de 799.005,35 i sobre una superfície de 2.763 m² es centra en 2 àmbits, el comprès entre la Rambla de Sant Sebastià, la Plaça de la Vila i el carrer del Pedró; i el comprès entre el carrer del Pedró i el carrer de Vistalegre afectant la totalitat del carrer de Josep Pedragosa i Banús, que desapareixerà per donar continuïtat a Mossèn Jaume Gordi.

Al gener de 2018 es va aprovar un conveni amb el propietari majoritari de l’àmbit. En aquest conveni es contempla la concessió administrativa d’una part del subsòl; l’accés a l’aparcament del subsòl de l’edifici de sense acabar, la col·locació de la façana de Can Pedragosa i la urbanització de la zona verda privada i cessió d’aquesta a l’Ajuntament.

Al març de 2020 es va fer una modificació del conveni de 2018 per a l’adquisició per part de l’Ajuntament de la finca situada al carrer Padró, 14.