La redacció de la modificació del PEPPSC s’ha estès més de dos anys, durant els quals s’han realitzat un seguit de treballs estructurats en les fases següents:

Fase 1: Treballs previs. Acumulació de coneixement

Registre previ: Registre i localització dels béns immobles dels quals, en algun moment dels darrers dotze anys, s’ha pogut constatar l’interès i el valor patrimonial, però que no disposen de cap tipus de protecció. 

Treball de camp: Establiment d’itineraris optimitzats per la ciutat que han permès localitzar i conèixer de forma optimitzada els possibles béns amb un cert interès i una certa rellevància històrica, arquitectònica o paisatgística. 

Participació ciutadana: Entre els mesos de setembre i novembre de 2022 s’ha dut a terme a través del web municipal una iniciativa anomenada “Redescobreix el patrimoni de Santa Coloma de Gramenet” mitjançant la qual els ciutadans de la ciutat podien fer aportacions dels béns que consideren de rellevància històrica, arquitectònica, paisatgística o ambiental.

Recerca documental específica: Compilació de dades i de normativa, recull de treballs acadèmics i bibliografies web, recerca documental als arxius de l’Ajuntament i del Museu Torre Balldovina (fotos històriques, inventaris, plànols i llicències originals i consulta bibliogràfica).

Llista provisional: Elaboració d’un primer quadre resum de tots els elements arquitectònics, ambientals i paisatgístics d’interès resultants de l’anàlisi de camp i de l’aportació ciutadana que en fases posteriors seran objecte d’anàlisi i debat.

Fase 2: Estudi i consens

Anàlisi històrica i formal dels béns a protegir: Valoració dels elements patrimonials presents al municipi per fer una primera classificació i proposta d’inclusió.

Anàlisi urbanística dels béns a protegir: Valoració de la situació de cada bé en relació amb el planejament urbanístic que l’afecta. Estudi de l’edificabilitat de cada parcel·la. Anàlisi de propostes d’actuacions de reordenació del sostre potencial, remuntes o ampliació de l’edificabilitat objecte de protecció.

Consens de les decisions: Presentació dels treballs previs i de l’anàlisi realitzada sobre cada bé objecte d’estudi. Debat i presa de decisions per consens de la Comissió Tècnica de Patrimoni.

Llista definitiva: Elaboració d’un quadre definitiu de tots els elements arquitectònics, ambientals i paisatgístics que recull les dades bàsiques de cada bé.

Fase 3: Redacció del document

Redacció i elaboració de les fitxes, amb el format establert pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de cada un del elements estudiats. Definició de les propostes de protecció.

Georeferenciació dels elements catalogats. Redacció del document final: memòria, normatives, quadres resum, fitxes dels elements, mapes de localització.