El present Pla concreta la regulació i la protecció dels elements patrimonials rellevants del municipi de Santa Coloma de Gramenet, segons el que estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català i es desenvolupa en aplicació del Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El present document s’ajusta a les previsions urbanístiques del Pla general metropolità, el planejament derivat i posteriors modificacions vigents a la ciutat, així com a les determinacions establertes pel Text refós de la Llei d’urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificacions posteriors.