Complementació del formulari:

Presentació, per part d'un ciutadà o ciutadana, d’una entitat o d’una empresa, d'una consulta, queixa, demanda d’actuació i/o un suggeriment sobre una decisió de l'Ajuntament, una actuació de qualsevol servei municipal i qualsevol altre tema de la ciutat.

Qui ho pot demanar:
Qualsevol ciutadà/na, entitat, empreses o institucions

Requisits a complir:
La comunicació ha de tenir a veure amb actuacions o situacions de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
Si es vol obtenir resposta, s’han de complimentar tots els apartats assenyalats com a obligatoris al qüestionari.

Complimentar el qüestionari, segons s’indica, aportant tota la informació necessària:

1.- Lloc o adreça relativa a la sol·licitud (si existeix)
  S’ha de fer constar l’adreça, per tant, carrer i núm. del lloc o punt que motiva o origina la consulta, la queixa, suggeriment o demanda d’actuació ( en endavant QUI).
2.- Dades del sol·licitant Dades de la persona física o jurídica que presenta la QUI.
3.- Adreça del sol·licitant  Dades referides al ciutadà, ciutadana o entitats que presenten la QUI.
4.- Dades del contacte Per tal d'assegurar la resposta a l'expedient cal complimentar totes les dades personals, sobretot el correu electrònic, si es disposa.
5.- Dades addicionals:

  • Escollir l’opció a través de la qual es vol rebre la resposta a la comunicació presentada.
  • Senyalar si la comunicació és una consulta, una queixa, un suggeriment o una demanda d’actuació.
  • Triar en quin idioma vol que se li contesti a la seva comunicació. 

6.- Exposeu la situació i concretar la consulta, la queixa, el suggeriment o la demanda que es fa.

L'Ajuntament us donarà resposta, si és consulta: 15 dies. Si es tracta d’una queixa, suggeriment o demanda d’actuació: en un termini de 45 dies.

Com es donarà resposta?

Per correu postal o correu electrònic